Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичної роботи №1

з дисципліни

СК12 «Алгоритмізація та програмування, частина 1»

для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних системи та мереж

Протокол №01від25.08.16

Львів-2016

Системи числення: Методичні вказівки до практичної роботи №1 / Укл.: В.А.Висоцька, Л.В. Чирун, Л.Б. Чирун. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2016. – 16 с.

Укладачі

                                       Висоцька В.А., к.т.н., доцент

            Чирун Л.В., к.т.н., доцент

                                       Чирун Л.Б., старший викладач

Відповідальний за випуск              Литвин В.В., доктор техн. наук., проф.

Рецензенти                                        Бобик І.О., канд. фіз.-мат. наук, доцент

                       Кравець П.О., канд. техн. наук., доцент


1        Мета роботи

Ознайомитись із не-десятковими системами числення, освоїти принципи переведення чисел між системами; ознайомитись із одиницями виміру інформації.

Вступ

Для автоматизації роботи з даними, що відносяться до різних типів, важливо уніфікувати їх форму представлення. Для цього, як правило, використовується прийом кодування, тобто представлення даних одного типу через дані іншого типу. Звичайні людські мови можна розглядати як системи кодування ідей та понять для вираження думок за допомогою мовлення. Іншим прикладом загальновживаних систем кодування може бути азбука як система кодування компонентів мови за допомогою графічних символів. Універсальні засоби кодування успішно втілюються в різноманітних галузях техніки, науки та культури – математичні вирази, телеграфна азбука, морська азбука, азбука для сліпих тощо. Своя система кодування існує й в інформатиці, і називається вона двійковою системою числення. Грунтується вона на представленні даних послідовністю двох знаків: 0 та 1. Слід зауважити, що вся інформація, що зберігається та обробляється засобами обчислювальної техніки, незалежно від її типу (числа, текст, графіка, звук, відео), представлена, зокрема, у двійковому коді. Розглянемо докладніше різні системи числення, які застосовуються в обчислювальній техніці.

2        Системи числення

  1. Поняття про системи числення

В основі десяткової системи числення лежить число 10, а алфавіт системи складається із десяти символів: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Крім десяткової, люди часто використовують і інші системи числення. Наприклад, шістдесяткова систему, яка збереглася з часів давнього Вавилону: 1 хвилина = 60 секунд, 1 година = 60 хвилин, 1 градус = 60 мінут (хвилин). Також збереглася і дванадцяткова система, наприклад, 1 фут = 12 дюймів, 1 шилінг = 12 пенсів; усім знайоме поняття „дюжина”. Є також змішані системи числення. Так, доба = 24 години, 1 година = 60 хвилин тощо.

Отже, система числення – це алфавіт системи числення та правила утворення чисел та дій з ними.

  1. Позиційні системи числення

У позиційній системі числення значення цифри залежить від позиції, яку вона займає в числі. В цілих числах позиції нумеруються справа наліво, починаючи із нульової.

Наприклад, у числі 5839 остання цифра 9, що перебуває на нульовій позиції, відповідає кількості одиниць, 3 на першій позиції вказує кількість дестяків, далі 8 на другій позиції означає кількість сотень і цифра 5 на третій позиції – це кількість тисяч. 

 

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)