Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

СИМВОЛЬНІ РЯДКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 12

з дисципліни ”Алгоритмізація та програмування”

для студентів спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки”

 

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №__ від _____.2018 р.

Львів-2018

 

Символьні рядки: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 12 / Укл.: В.А. Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2018. – 25 с.

Укладачі                     Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                         

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., д.т.н., професор

Рецензенти     Верес О.М., к.т.н., доцент

                          Берко А.Ю., д.т.н., професор

                          Ришковець Ю.В., к.т.н., старший викладач

 

Мета роботи: ознайомитись із особливостями роботи із символьними рядками на мовi Сі.

1.       Теоретичні відомості

1.1.          Символьний тип

Символами в С/С++ вважаються великі та малі літери, цифри, знаки арифметичних операцій (‘+’, ‘–’, ‘*’, ‘/’, ‘=‘), пробіл, розділові знаки (‘.’, ‘,’, ‘;’, ‘:’, ‘!’, ‘?’, ‘–’) та службові символи, які відповідають клавішам <Enter>, <Esc>, <Tab> тощо.

Типом символьних змінних у С/С++ є тип char. При оголошенні змінних символьного типу в оперативній пам’яті для кожної з них виділяється по одному байту. Тобто для кодування символів використовується один байт (8 бітів), за допомогою якого можна закодувати 28 = 256 різних символів.

Значення символьних констант записують в одиничних лапках.

1.1.1.     Коди символів

Для уникнення розходжень при кодуванні символів розроблено єдиний міжнарод­ний стандарт кодів для обміну інформацією – таблиця ASCII-кодів (American Standard Code for Information Interchange). Перші 128 ASCII-кодів (від 0 до 127) спільні для всіх країн, а наступні 128 кодів (від 128 до 255) утворюють розширену частину ASCII-таблиці, в якій залежно від країни розміщається національний алфавіт і символи псевдографіки. В ASCII-таблиці всі символи мають власний унікальний код і є впорядкованими (табл. 12.1.).

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)