Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

ФАЙЛИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 14

з дисципліни ”Алгоритмізація та програмування”

для студентів спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки”

 

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №__ від _____.2018 р.

Львів-2018

 

Файли: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 14 / Укл.: В.А. Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2018. – 23 с.

Укладачі                     Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                         

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., д.т.н., професор

Рецензенти     Верес О.М., к.т.н., доцент

                          Берко А.Ю., д.т.н., професор

                          Ришковець Ю.В., к.т.н., старший викладач

 

Мета роботи: ознайомитись із особливостями роботи з файлами на мовi Сі.

1.       Теоретичні відомості

1.1.          Загальні поняття

Файл – це сукупність даних, що має власне ім’я і зберігається на певному пристрої для збереження даних. Будь-який файл є послідовністю байтів. Залежно від того, який сенс та призначення мають ці байти, файли поділяються на текстові та двійкові (бінарні). У текстових файлах інформація автоматично конвертується: при введенні – із внутрішнього подання до текстового, при виведенні – із текстового подання у внутрішнє. При цьому, текстове (символьне) подання інформації означає, що всі символи у текстовому файлі поділяються на два види: звичайні символи, які відображаються текстовими редакторами, та форматні символи, які ними не відображаються, а використовуються для відображення звичайних символів. Текстові файли можуть містити лише байти, що є кодами алфавітних чи цифрових символів, знаків пунктуації, пробілів, табуляцій та символи переходу на новий рядок.

Переваги використання текстових файлів наступні:

  • читабельність інформації;
  • при втраті декількох байт текстового файлу інформацію часто можна відновити за змістом.

Попри переваги текстові файли мають такі недоліки:

  • інформацію, записану в текстовий файл часто дуже важко перетворити до початкової форми (до моменту запису);
  • у текстовий файл складно зберегти об’єкт повністю, наприклад, для збереження масиву у файл необхідно зберігати його по-елементно.

У двійкових файлах інформація подається у внутрішньому поданні, тобто у двійкових кодах. Двійкові файли можуть містити будь-які значення байтів, у тому числі й недруковані – такі, яким не відповідає жодний графічний символ (кінець рядка, кінець файлу тощо).

Розглянемо наступні переваги використання двійкових файлів:

  • інформація з двійкового файлу програмно зчитується без особливих проблем;
  • програмний запис об’єктів у двійковий файл виконується без особливих проблем.

Двійковим файлам також властиві недоліки:

  • втрата декількох байт у двійковому файлі може бути незворотна (файл може виявитися “нечитабельним”) ;
  • двійковий файл не є читабельним, при його відкритті текстовим редактором відображається набір символів;
  • редагування інформації в двійковому файлі без спеціальної програми практично неможливо.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)