Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Список використаних джерел

 

 1. Авдеев П.Ф. Философия информационной цивилизации / П.Ф. Авдеев, М.: ВЛАДОС, 1994 р.
 2. Андрющенко М.Н. Философские основы моделирования сложных систем управления / М. Н. Андрющенко, Б.Я. Советов, С.А. Яковлев и др.// Системный подход в технических науках (Методологические основы): Сб. научн. тр., Л.: Изд. АН СССР, 1989 р.
 3. Американская модель "новой экономики" распостраняется на другие страны // БИКИ. - 2000. N42. c.1,4.
 4. Апопій В.В. Організація торгівлі / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, С.І. Рудницький, Ю.М. Хом’як. К.: “Центр навчальної літератури”, 2005 р.
 5. Арсеньев Б.П. Интеграция распредeленных баз данных / Б.П. Арсеньев, С.А. Яковлев, СПб.: Лань, 2000 р.
 6. Аузан В. B2C: Back To Colegge / В. Аузан // Эксперт, Интернет. - 2001. N2 (10).
 7. Береза А.М. Електронна комерція / А.М. Береза, К.: КНЕУ, 2002 р.
 8. Берко А.Ю. Intranet архітектура інтелектуальних систем електронного навчання / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2001. - № 438. – С.3-10.
 9. Берко А.Ю. Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2004. – № 519. – С. 10-20.
 10. Берко А.Ю. Проектування навігаційного графу Web-сторінок бази даних систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2004. – № 521. – С.48-57.
 11. Берко А.Ю. Застосування OLAP-технології в системах електронного бізнесу / А.Ю.Берко, В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2005. – № 549. – С. 3-15.
 12. Берко А.Ю. Застосування технологій електронного бізнесу у видавничій справі / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, А.А. Висоцький // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2007. – № 589. – С. 14-26.
 13. Берко А.Ю. Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька // Автоматизовані системи управління та прилади автоматики. Науково-технічний журнал. – Харків 2006. – № 137. – С. 48-55.
 14. Берко А.Ю. Моделі та методи проектування інформаційних систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька // Автоматизовані системи управління та прилади автоматики. Науково-технічний журнал. – Харків 2007. – № 138. – С. 55-66.
 15. Берко А.Ю. Застосування мереж Петрі для моделювання систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. Науково-технічний журнал. – Запоріжжя 2007. – № 2. – С. 26-33.
 16. Берко А.Ю. Методи та засоби оцінки ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції / А.Ю. Берко, І.В. Рішняк, В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2008. – № 610. – С. 20-33.
 17. Берко А.Ю. Моделі оцінювання ризиків інформаційної безпеки в системах електронної комерції / А.Ю. Берко, І.В. Рішняк, В.А. Висоцька // Искусственный интеллект. Науково-технічний журнал. – Донецьк 2007. – № 2. – С. 14-21.
 18. Берко А.Ю. Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2007. – № 591. – С. 103-112.
 19. Берко А.Ю. Методи та засоби оцінки ризиків безпеки інформації в системах електронної контент-комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, І.В. Рішняк // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2007. – № 591. – С. 81-87.
 20. Берко А.Ю. Архітектура та інформаційні технології систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Відбір і обробка інформації. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Львів 2008 – № 28 (104). – С. 118-125.
 21. Берко А.Ю. Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2008. – № 616. – С. 128-136.
 22. Берко А.Ю. Застосування реляційного числення із змінними-кортежами для представлення залежностей в реляційних базах даних / А.Ю. Берко // Вісник державного університету "Львівська політехніка" № 213, с.211-217. Львів, ДУ ЛП, 1997.
 23. Берко А.Ю. Семантичні обмеження в реляційних базах даних / А.Ю. Берко // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 1999. – № 383. – С. 12-18.
 24. Берко А.Ю. Інформаційні моделі прийняття рішень у медичному страхуванні / А.Ю. Берко // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2002 – № 464. – С. 3-11.
 25. Берко А.Ю. Інтелектуальні технології в Інтернет-страхуванні / А.Ю. Берко, С.І. Зведенюк // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2003. – № 489. – С. 3-12.
 26. Берко А.Ю. Інтелектуальна система прийняття рішень з виплати страхових відшкодувань / А.Ю. Берко, Н.Я. Жиліна // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.– 2004. – №519. – С. 21-28.
 27. Берко А.Ю. Інформаційні технології в ресторанному бізнесі / А.Ю. Берко, А.М. Пельц // Матеріали І студентської науково-технічної конференції. – Львів: Видавничий відділ інституту підприємництва і перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка», 2005.– С. 190-191.
 28. Берко А.Ю. Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в автострахуванні / А.Ю. Берко, К.Й. Дядюх // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 589. – Львів, 2007.– С. 26-32.
 29. Берко А.Ю. Методи інтеграції даних в інформаційних системах на основі XML-технологій / А.Ю. Берко // Відбір і обробка інформації. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип.27(103). – Львів, 2007. – С.116-121.
 30. Берко А.Ю. Методи інтеграції реляційних та XML-даних у гетерогенних системах електронного контент-бізнесу / А.Ю. Берко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 604. –Львів, 2007.– С.176-182.
 31. Берко А.Ю. Методи та моделі інтеграції даних в системах електронного бізнесу / А.Ю. Берко // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал.– ISSN 1993-6788.– К., 2008.– С. 17-24.
 32. Берко А.Ю. Інтеграція різнорідних даних в системах електронного бізнесу / А.Ю. Берко // "Управління розвитком" //Збірник наукових статей № 7'2008.– Харків.– Вид. ХНЕУ, 2008.– С.61.
 33. БеркоА.Ю. Інформаційнітехнологіїупроцесахорганізаціїдіяльностінедержавногопенсійногофонду: матеріалиІстудентськоїнауково-технічноїконференції / А.Ю. Берко, А.М. Пельц // Львів: ВидавничийвідділінститутупідприємництваіперспективнихтехнологійприНУ «Львівськаполітехніка, 2006.– С. 222-223.
 34. БеркоА.Ю. Consolidated data models for  electronic business systems: матеріалиІХМіжнародноїнауково-технічноїконференції CADSM 2007 / А.Ю. Берко // Proceedings of IXth International Conference CADSM 2007.– Львів,2007. – С.341-342.
 35. БеркоА.Ю. Моделіінтеграціїсховищданихелектронногобізнесу: матеріалиІІміжвузівськоїнауково-технічноїконференціїнауково-педагогічнихпрацівників "ПроблемитаперспективирозвиткуекономікиіпідприємництватаперспективнихтехнологійвУкраїні " / А.Ю. Берко, Я.П. Кісь// Збірникматеріалів.– Львів: Ліга-Прес, 2007.– 246 с.– С. 190-191.
 36. Берко А.Ю. Моделі інтеграції контенту систем дистанційного навчання на основі XML-технологій: матеріали науково-практичної конференції "Математичне моделювання складних систем" / А.Ю. Берко, Т.С. Берко // Львів, 2007. – С.11-12.
 37. БеркоА.Ю. Models and methods of data integration for content-business systems / А.Ю. Берко // Advanced Computer Systems and Networks Design and Application. Proceedings of 3rd International Conference ASCN 2007.– Львів, 2007. – С.112-113.
 38. Берко А.Ю. Методи інтеграції баз даних та слабко структурованого контенту / А.Ю. Берко // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та перспективних технологій в Україні . Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників (Львів, 18-19 березня 2008 р)– Львів: Видавничий відділ інституту підприємництва і перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка», 2008.– С. 182-184.
 39. Берко А.Ю. Моделі інтегрованого контенту систем електронного бізнесу: матеріали міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту" ISDMCI`2008 / А.Ю. Берко, Я.П. Кісь // Євпаторія, 19-23 травня 2008.– ХНТУ, 2008.– С.21-24.
 40. Берко А.Ю. Інтеграція різнорідних даних в системах електронного бізнесу: матеріали I міжнародної науково-практичної конференції "Безпека та захист інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах", Харків, 28-29 травня 2008. / А.Ю. Берко //Управління розвитком. Збірник наукових статей № 7'2008.– Харків.– ХНЕУ, 2008.– С.61.
 41. Берко А.Ю. Формальні методи інтеграції даних в системах електронного бізнесу: матеріали третьої Міжнародної конференції "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" CSIT'2008 (Львів, 2008.– С. 397-401) / А.Ю. Берко // ProceedingsIIIInternationalConferenceComputerScienceandInformationTechnologiesCSIT'2008.– Львів, 2007.– С.341-342.
 42. Берко А.Ю. Семантична інтеграція даних на основі онтологій: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" / А.Ю. Берко. Дніпропетровськ 12-14 листопада 2008.– С. 40-41.
 43. Берко А.Ю. Організація баз даних: практичний курс / А.Ю. Берко, О.М. Верес // За наук. ред. В.В.Пасічника. –Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003. –152 с.
 44. Берко А.Ю. Проектування та застосування реляційних баз даних / А.Ю. Берко, О.М. Верес. Львів: Видавничий центр ІППТ при НУ „Львівська політехніка”, 2005. – 117 с.
 45. Берко А.Ю. Застосування баз даних. Навчальний посібник / А.Ю. Берко, О.М. Верес. Львів: Видавничий центр ІППТ при НУ „Львівська політехніка”.– Львів, 2007. – 215 с.
 46. Берко А.Ю. Теоретичні основи баз даних. Конспект лекцій / А.Ю. Берко, О.М. Верес. Видавництво НУ "Львівська політехніка",– Львів- 2007. –192 с.
 47. Берко А.Ю. Організація баз даних та знань / А.Ю. Берко, О.М. Верес //Методичні вказівки до виконання курсових робіт. – Львів, видавництво Національного університету  "Львівська політехніка", 2007.– 64 с.
 48. Берко А.Ю. Системи баз даних та знань / А.Ю. Берко, О.М. Верес, В.В. Пасічник. Вид-во "Магнолія– 2000".– Львів, 2008.– 457 с.
 49. Борн Г. Форматы данных / Г. Борн, К.: торгово-издательсхое бюро BHV, 1998 р.
 50. Брайчевский, С.М. Современные информационные потоки: актуальная проблематика / С.М. Брайчевский, Д.В. Ландэ // Научно-техническая информация. – Сер. 1. – 2005. – №11. – С. 21-33.
 51. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем / Н.П. Бусленко, М.: Наука, 1988 р.
 52. Вавилов А.А. Имитационное моделирование производственных систем/ Под ред. А.А. Вавилова, М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1983 р.
 53. Веников В.А. Теория подобия и моделирования / В.А. Веников, Г.В. Веников, М.: Высшая школа, 1984 р.
 54. Верес О.М. Управління ризиками в проектній діяльності / О.М. Верес, А.В. Катренко, І.В. Рішняк, В.М. Чаплига // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. – Львів 2003. – №489. – С. 38-49.
 55. Вимоги до організації електронної контент-комерції в Україні. Проект НБУ.
 56. Висоцька В.А. Система опрацювання структури електронного підручника / В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2003. – № 489. – С.49-63.
 57. Висоцька В.А. Моделі функціонування систем електронної комерції: тези науково-практичної конференції, 12 квітня 2007 р. / В.А. Висоцька // 11-й Міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка та молодь в ХХІ столітті”. Харківський національний університет радіоелектроніки. –  Харків 2007. – С.
 58. Висоцька В.А. Аналіз та оцінювання ступеню ризиків в електронній комерції: тези науково-практичної конференції, 24 лютого 2007 р. / В.А. Висоцька, І.В. Рішняк, Л.В. Чирун // International Conference CADSM 2007. Збірник тез Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2007. – С.332-333.
 59. Висоцька В.А. Аналіз та оцінювання ризиків інформаційної безпеки в інформаційних системах: тези науково-практичної конференції, 21 березня 2007 р. / В.А. Висоцька, І.В. Рішняк // Міжвузівська наукова конференція науково-педагогічних працівників. Інститут підприємництва та перспективних технологій. – Львів 2007. – С.202-203.
 60. Висоцька В.А. Модель і архітектура систем електронної контент-комерції: тези науково-практичної конференції, 16 травня 2007 р. / В.А. Висоцька // Науково-практична конференція “Математичне моделювання складних систем”. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Львів 2007. – С.15-16.
 61. Висоцька В.А. Інтелектуальний аналіз таблиць прийняття рішень в системах електронної контент-комерції: тези науково-практичної конференції, 16 травня 2007 р. // В.А. Висоцька, Л.В. Чирун, Т.В. Шестакевич // Науково-практична конференція “Математичне моделювання складних систем”. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Львів 2007. – С.140-149.
 62. Висоцька В.А. Моделювання системи захисту інформації в електронній комерції на основі оцінювання ризиків інформацйної безпеки: тези науково-практичної конференції, 16 травня 2007 р. / В.А. Висоцька // Науково-практична конференція “Математичне моделювання складних систем”. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Львів 2007. – С.17-22.
 63. Висоцька В.А. Аналіз та проектування інформаційних систем електронної контент-комерції: тези науково-практичної конференції, 18 травня 2007 р. / В.А. Висоцька // III міжнародна наукова конференція “Интеллектуальные системы принятия решений и прикладные аспекты информационных технологий (ISDMIT’2007)”. – Євпаторія 2007. – С.121-124.
 64. Висоцька В.А. Аналіз інформаційних технологій проектування систем віртуальних підприємств / В.А. Висоцька // Міжвузівський збірник наукових праць “Системні технології”. – Дніпропетровськ 2007. – № 6’(53). – С.30-38.
 65. Висоцька В.А. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції / В.А. Висоцька // Міжвузівський збірник наукових праць “Системні технології”. – Дніпропетровськ 2007. – № 6’(53). – С.39-48.
 66. Висоцька В.А. Переваги та перспективи проектування систем електронної контент-комерції / В.А. Висоцька // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2007. – № 598. – С. 161-170.
 67. Висоцька В.А. Ентропія як міра невизначеності контенту в системах електронної комерції / В.А. Висоцька // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2007. – № 604. – С. 65-75.
 68. Висоцька В.А. Проектування та реалізація інтелектуальних інформаційних систем інтернет-аукціону / В.А. Висоцька, А.В. Овчаренко, Л.В. Чирун // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2008 – № 610. – С.70-84.
 69. Висоцька В.А. Застосування мереж Петрі для моделювання систем електронної комерції: тези науково-практичної конференції, 3 квітня 2008 р. / В.А. Висоцька // ХІІ-й Міжнародний молодіжний форум “Радиоэлектроника и молодёжь в ХХІ веке”. Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків 2008. – С.
 70. Висоцька В.А. Models of functioning of electronic commerce systems: тези науково-практичної конференції, 23 травня 2008 р. / В.А. Висоцька // Mіжнародна наукова конференція “Інтелектуальні системи прийняття рішеньта проблеми обчислювального інтелекту (ISDMIT’2008)”. – Євпаторія 2008. – Том 2 (частина 1). – С.45-47.
 71. Висоцька В.А. Аналіз якісних та кількісних характеристик оцінювання ризиків інформаційної безпеки в системах електронної комерції / В.А. Висоцька, І.В. Рішняк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2008 –№ 616 – С.183-189.
 72. Висоцька В.А. Математичні моделі інформаційних потоків в системах електронної контент-комерції: тези науково-практичної конференції, 13 листопада 2008 р. / В.А. Висоцька // VI міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуалних систем (MPZIS-2008)”. – Дніпропетровськ 2008. – С.71-72.
 73. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование / В. Вольтерра. М.: Наука, 1976.
 74. Галіцин В.К. Багатокористувальницькі обчислювальні системи та мережі / В.К. Галіцин, Ф.А. Левченко, К.: КНЕУ, 1997 р.
 75. Гальчинський Я. Л. Аналіз та побудова генератора ключів / Я. Л. Гальчинський // Кваліфікаційна робота на здобуття ступеню магістра, Київ, 2002.
 76. Гнеденко Б.Д. Введение в теорию массового обслуживания / Б.Д. Гнеденко, И.Н. Коваленко, М.: Наука, 1987 р.
 77. Головин Ю.А. Применение языков моделирования в обучении методам программной имитации сложных систем / Ю.А. Головин, С.А. Яковлев // Тез. доп. 6-й Міжнар. конф. «Региональная информатика- 98». СПб. – Ч. 1. – 1998 р.
 78. Голощук Р.О. Інтерактивна взаємодія та зворотній зв’язок в системі дистанційного навчання / Р.О. Голощук, В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2002. – № 464. – С.44-53.
 79. Горькова В.И. Информетрия. Количественные методы в научно-технической информации / В.И. Горькова // Итоги науки и техники. Сер. Информатика. – Т.10. – М.: ВИНИТИ, 1988.
 80. Григорьев А.Н. Адаптивный интерфейс уточнения запросов к системе контент-мониторинга InfoStream / А.Н. Григорьев, Д.В. Ландэ // Праці Міжнародного семінару «Диалог’2005». – 2005. – С. 109-111.
 81. Григорьев А.Н. Система мониторинга новостей InfoStream - информационное пространство из одних рук. Построение информационного общества: ресурсы и технологии / А.Н. Григорьев, Д.В. Ландэ // Тезисы докладов и информационные материалы XI международной научно-практической конференции. – К:УкрИНТЭИ. – 2005. – С. 17-20.
 82. Громов Г.Р. Очерки информационной технологии / Г.Р. Громов, М.: Инфоарт., 1992 р.
 83. Грушо А.А. Теоретические основы защиты информации / А.А. Грушо, Е.Е. Тимонина - М.: Агентство "Яхтсмен", 1996.
 84. Дегтярев Ю.И. Исследование операций / Ю.И. Дегтярев, М.: Высшая школа, 1986 р.
 85. Демидов А. Digital money – электронные деньги / А. Демидов // Деньги. Март 1997 р.
 86. Джерк Н. Разработка приложений для электронной коммерции / Н. Джерк, Санкт-Петербург: Питер, 2001 p.
 87. Додонов А.Г. Анализ отраслевых вычислительных сетей / А.Г. Додонов, Н.Т. Клещев, В.Г. Клименко – Л.: Судостроение, 1990. – 256 с.
 88. Достов В. Электронные наличные как орудие торгово-финансовой революции / В. Достов // Інтернет-журнал ReadMe! – 2000 р.
 89. Дымшиц М. Репрезентационные системы / М. Дымшиц // Руководство к использованию программы ВААЛ. . М., 1999 р.
 90. Дюбуа П. MySQL / П. Дюбуа – М.: ИД Вильямс, 2004. – 1056 с.
 91. Завалеев В. Что такое электронная коммерция / В. Завалеев. // Центр інтернет технологій. – 1996 р.
 92. Емельянов С.В. Технология системного моделирования / Под ред. С.В. Емельянова, М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1989 р.
 93. Ермаков С.М. Математический эксперимент с моделями сложных стохастических систем / С.М. Ермаков, В.Б. Мелос, СПб.: Изд. ГУ, 1993 р.
 94. Ермаков С.М. Математическая теория планирования эксперимента / Под ред. С.М. Ермакова, М.: Наука, 1983 р.
 95. Ермаков А.Е. Лингвистическая модель для компьютерного анализа тональности публикаций СМИ / А.Е. Ермаков, С.Л. Киселев // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: труды Международной конференции Диалог’2005. – Москва, Наука, 2005. – C. 282-285.
 96. Ефимов А.Н. Информация: ценность, старение, рассеяние / А.Н. Ефимов – М., 1978.
 97. Иванов С.А. Стохастические фракталы в информатике / С.А. Иванов // Научно-техническая информация. – Сер. 2. – 2002. – № 8. – С. 7-18.
 98. Иванов С.А. Статистический анализ документальных информационных потоков. С.А. Иванов, Н.В. Круковская // Научно-техническая информация. Информ. процессы и системы. – Сер. 2. – 2004. – № 2. – С. 11-
 99. Иванов Д. Введение к новой рубрике «Net-культуры» / Д. Иванов // Русский Журнал. http://www.russ.ru/netcult/cathedra/20010206_ivanov.html.
 100. Івченко І.С. Інформаційні банківські технології – конспект лекцій / І.С. Івченко, Київ, 2000.
 101. Ивченко И. С. Особенности построения систем защиты для on-line банковских технологий / И. С. Ивченко, С. А. Коваленко // Безопасность информаци. – №2. – 2000.– С. 54-
 102. Инструментальные средства персональных ЭВМ. В 10 кн. М.: Высшая школа, 1993 р.
 103. Как лопается интернет-пузырь // Cnews.ru – март 2001.
 104. Калашников В.В. Математические методы построения стохастических моделей обслуживания / В.В. Калашников, С.Т. Рачев, М.: Наука, 1988 р.
 105. Калиниченко Л.А. Машины баз данных и знаний / Л.А. Калиниченко, В.М. Рывкин, М.: Наука, 1990 р.
 106. Каляное Г.Н. CASE структурный системный анализ / Г.Н. Каляное, М.: Лори, 1996 р.
 107. Кандрашина Е.Ю. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах / Е.Ю. Кандрашина, Л.В. Литвинцева, Д.А. Поспелов, М.: Наука, 1989 р.
 108. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації / А.В. Катренко, Львів: “Новий світ – 2000”, 2003 p. – С. 286 - 322.
 109. Катренко А.В. Системні аспекти розвитку архітектури підприємства / А.В. Катренко // Інформаційні системи та мережі. – Львів 2002. – №464. – С. 123-131.
 110. Киндлер Е. Языки моделирования / Е. Киндлер, М.: Энергия, 1988 р.
 111. Клеймен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании / Дж. Клеймен, М.: Статистика, 1978 р.
 112. Коваль А. Аналіз і реалізація криптографічної підсистеми: хешування даних, можливі алгоритми реалізації «довгої» арифметики та методи генерації RSA- ключів / А. Коваль // Кваліфікаційна робота на здобуття ступеню магістра, Київ, 2002.
 113. Козьє Д. Электронная коммерция / Д. Козьє, М.: Русская Редакция, 1999 р.
 114. Коломієць В. Міжнародні інформаційні системи /В. Коломієць. ВПЦ "Київський університет". – 2001. – С.408-432.
 115. Кривулин Н.К. Оптимизация сложных систем при имитационном моделировании / Н.К. Кривулин // Вестник Ленингр. Ун-та. – 1990.– № 8.
 116. Крупник А. Бизнес в интернет / А. Крупник, М.: Микроарт, 2002 р.
 117. Кулаичев А.П. Компьютерный контроль процессов и анализ сигналов / А.П. Кулаичев, М.: Информатика и компьютеры, 1999 р.
 118. Ландэ Д.В. Данные в кармане / Д.В. Ландэ // ЧИП-Украина. – 2002. – № 6. – С. 82-
 119. Ландэ Д.В. Затерянный вэб / Д.В. Ландэ Д.В. // Телеком. – 2005. – №. 1. – С. 46-51.
 120. Ландэ Д.В. На границе стихий / Д.В. Ландэ // ЧИП-Украина. – 2003. – №5. – С. 72-77.
 121. Ландэ Д.В. Некоторые методы анализа новостных информационных потоков / Д.В. Ландэ // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Информатика, кибернетика и вычислительная техника (ИКВТ-2005). – Вып. 93. – Донецк: ДонНТУ, 2005. – С. 277-287.
 122. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа / Д.В. Ландэ. М.: ИД “Вильямс”, 2005. – 272 с.
 123. Ландэ Д.В. Семантический вэб: воплощение идеи / Д.В. Ландэ // "Телеком". – 2005. – № 6. – С. 60-65.
 124. Ландэ Д.В. Сканер системы контент-мониторинга InfoStream / Д.В. Ландэ // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. – Харьков: НАКУ «ХАИ», 2005. – Вып. 28 – С. 53-58.
 125. Ландэ Д.В. Определение тематической направленности запросов путем анализа набора рейтинговых источников / Д.В. Ландэ, С.М. Брайчевский // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи: Сб. научн. трудов. Вып. 29. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т «Хаи», 2005. – С. 169-174.
 126. Ландэ Д.В. Прогнозно-аналитические исследования на основе системы контент-мониторинга InfoStream / Д.В. Ландэ, С.М. Брайчевский, А.Н. Григорьев // Тезисы докладов V международной научно-практической конференции «Информация, анализ, прогноз - стратегические рычаги эффективного государственного управления». – К:УкрИНТЭИ, 2006. – С. 147-152.
 127. Ландэ Д.В. Феномены современных информационных потоков / Д.В. Ландэ, А.Б. Литвин // "Сети и бизнес". – 2001. – № 1. – С. 14-21.
 128. Ландэ Д.В. Новостной Интернет / Д.В. Ландэ, А.Ю. Морозов // Телеком, – № 1-2. – 2005. – С. 58-62.
 129. Ландэ Д.В. Читайте новости, батенька! / Д.В. Ландэ, А.Ю. Морозов // ЧИП-Украина. – 2004. – № 7. – С. 82-85.
 130. Ландэ Д.В. Вопросы построения и использования многокритериальной модели выбора источников информации / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. Вып. 30. –Х.: аэрокосмический ун-т "ХАИ", 2006. – С. 76-85.
 131. Ланде Д.В. Програмно-апаратний комплекс інформаційної підтримки прийняття рішень: Науково-методичний посібник / Д.В. Ланде, В.М. Фурашев, О.М. Григор’єв – К.: ТОВ "Інжиніринг", 2006. – 48 с.
 132. Линник И.Ю. Улучшение скорости сходимости метода Монте-Карло в некоторых задачах теории массового обслуживания / И.Ю. Линник // Кибернетика. – 1978. – №
 133. Литвин В.В. Математичне моделювання процесів дистанційного навчання / В.В. Литвин, Р.О. Голощук, Л.В. Чирун, В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2003. – № 489. – С.100-109.
 134. Марк Д.А. SADT. — Методология структурного анализа и проектирования / Д.А. Марк, К. Мак-Гоуен, М.: Метатехнология, 1993 р.
 135. Моисеев И.Н. Математические задачи системного анализа / И.Н. Моисеев, М.: Наука, 1981 р.
 136. Мотылев В. М. Старение научно-технической литературы / В. М. Мотылев. – Л.: Наука, 1986.
 137. Мухин О.И. Компьютерная инструментальная среда / О.И. Мухин, Пермь: ПГТУ, 1991 р.
 138. Назаров С.В. Операционные системы специализированных вычислительных комплексов: теория построения и системного проектирования / С.В. Назаров, М.: Машиностроение, 1989 р.
 139. Нейл К. Web-инструмент для выявления плагиата / К. Нейл, Г. Шанмагантан // Открытые системы. -2005. -№ 1.
 140. Николис Г. Познание сложного. Введение / Г. Николис, И. Пригожий, М.: Мир, 1990 р.
 141. Носик А. Интернет – не СМИ / http://old.vesti.ru/editor/2000/01/26/internetsmi/.
 142. Онищенко І.В. Аналіз та реалізація центра сертифікації ключів. / І.В. Онищенко // Кваліфікаційна робота на здобуття ступеню магістра, Київ, 2002.
 143. PKCS #1: RSA Encryption Standard, An RSA Laboratories Technical Note, Version 1.5, Revised November 1, 1993
 144. ПелещишинА.М. Оптимізаціярозміщенняінформаційнихресурсівнакомпонентах Web – системи / А.М. Пелещишин // Інформаційнісистемитамережі. Вісник НУ «Львівська політехніка» – ЛьвівС. 115-120.
 145. ПелещишинА.М. Інформаційнасистемааналізудіяльності Web – вузла / А.М. Пелещишин, Т.Б. Гулка // Інформаційнісистемитамережі. Вісник НУ «Львівська політехніка» – Львів– №438. – С. 120-125.
 146. Пелещишин А.М. Методи побудови ефективних Web – систем / А.М. Пелещишин // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ «Львівська політехніка» – ЛьвівС. 240-254.
 147. ПелещишинА.М. Методикадослідженнятематичнихсекторів World Wide Web / А.М. Пелещишин, Я.І. Новицький // Інформаційнісистемитамережі. Вісник НУ «Львівська політехніка» – ЛьвівС. 255-266.
 148. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем / Дж. Питерсон, – М.: Мир, 1984 р.
 149. Полляк Ю.Г. Статистическое машинное моделирование средств связи / Ю.Г. Полляк, В.А. Филимонов, М.: Радио и связь, 1988 р.
 150. Прицкер А. Введение в имитационное моделирование и язык СЛАМП / А. Прицкер, М.: Мир, 1987 р.
 151. Развитие Интернета в Азии - все выше и выше // Monitoring.ru – 2000.
 152. Рішняк І.В. Аналіз та оцінювання ступеню ризиків в електронній комерції / І.В. Рішняк, Л.В. Чирун, В.А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2007. – № 589. – С.56-68.
 153. Рішняк І.В. Системний аналіз категорій ризику та невизначеності / І.В. Рішняк // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2003 – №489.
 154. Романцев В.В. Моделирование систем массового обслуживания / В.В. Романцев, С.А. Яковлев, СПб.: Поликом, 1995 р.
 155. Самарский А.А. Системное обеспечение пакетов прикладных программ / Под ред. А.А. Самарского, М.: Наука, 1990 р.
 156. Сегалович И.В. Как работают поисковые системы / И.В. Сегалович // Мир Internet. – 2002. – № 10.
 157. Советов Б.Я. Информационная технология / Б.Я. Советов, М.: Высшая школа, 1994 р.
 158. Советов Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев, М.: Высшая школа, 1985 р.
 159. Советов Б.Я. Моделирование систем (2-е изд.) / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев, М.: Высшая школа, 1998 р.
 160. Советов Б.Я. Моделирование систем: Курсовое проектирование / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев, М.: Высшая школа, 1988 р.
 161. Советов Б.Я. Моделирование систем: Лабораторный практикум / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев, М.: Высшая школа, 1989 р.
 162. Советов Б.Я. Моделирование систем: Практикум / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев, М.: Высшая школа, 1999 р.
 163. Советов Б.Я. Построение сетей интегрального обслуживания / Б.Я.Советов, С.А. Яковлев, Л.: Машиностроение, 1990 р.
 164. Советов Б.Я. Применение микропроцессорных средств в системах передачи информации / Под ред. Б. Я. Советова, М.: Высшая школа, 1987 р.
 165. Солтон Дж. Динамические библиотечно-информационные системы / Дж. Солтон. – М.: Мир, 1979. – 560 с.
 166. Струнков Т. Развитие Интернет и электронной коммерции в цифрах / Т. Струнков. E-commerce.ru –
 167. Тарасов Д.О. Моделювання інформаційної інфраструктури комп’ютерних мереж та інформаційна безпека / Д.О. Тарасов // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ «Львівська політехніка»– Львів 2002. – №464. – С. 302-311.
 168. Уильямсон М. Анализ биологических популяций / М. Уильямсон. М.: Мир, 1975.
 169. Уссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника / Ф. Уссермен. М.: Мир. – 1992. – 184 с.
 170. Успенский И.Энциклопедия Интернет-бизнеса / И. Успенский, СПб.: Питер, 2001 р.
 171. Уэйнрайт П. Apache для профессионалов / П. Уэйнрайт. М.: Лори, Wrox Press Ltd, 2001. – 474 с.
 172. Федер Е. Фракталы / Е. Федер. М.: Мир. – 1991. – 254 с.
 173. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер, М.: Прогресс, 1981 р.
 174. Фохт Д. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ / Под ред. Д. Фохта, М.: Финансы и статистика, 1990 р.
 175. Фурашев В.М. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє / В.М. Фурашев, Д.В. Ланде, О.М. Григор'єв, О.В. Фурашев // Академія правових наук України. Науково-дослідний центр правової інформатики. - К.: Інжиніринг. – 2005. – 163 с.
 176. Фурашев В.М. Системная информатизация избирательных и референдумных процессов: методологические основы статистических исследований электронных информационных ресурсов в период избирательной кампании / В.М. Фурашев, Д.В. Ланде, С.М. Брайчевский // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. Вып. 29. – Х.: аэрокосмический ун-т "ХАИ". – 2005. – С. 11-15.
 177. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен, М.: Мир, 1985 р.
 178. Холмогоров В. Интернет-маркетинг / В. Холмогоров, СПб.: Питер, 2001 р.
 179. Шапошников И. Web-сервисы Microsoft .NET / И. Шапошников // - СПб.: БХВ-Петербург". - 2002. - 334 с.
 180. Шаховська Н.Б. Опрацювання нечіткостей на різних етапах формування замовлення / Н.Б. Шаховська, Д.О. Тарасов // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ «Львівська політезхніка»– Львів 2001. – №438. – С. 145-151.
 181. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем. Искусство и наука / Р. Шеннон, М.: Мир, 1978 р.
 182. Шлеер С. Объектно-риентированный анализ: моделирование мира в состояниях / С. Шлеер, С. Мейлор, Киев: Диалектика, 1993 р.
 183. Шпагина М. Виртуальная суть налогов / М. Шпагина. // Эксперт, Интернет. – 2000. – №
 184. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS / Т. Дж. Шрайбер, М.: Машиностроение, 1980 р.
 185. Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок / Ю.А. Шрейдер - М.: "Наука", 1971. – 256 с.
 186. Четвериков В.Н. Языковые средства диалога человека и ЭВМ, т. 2. / Под ред. В.Н. Четверикова, М.: Высшая школа, 1990 р.
 187. Эймор Д. Электронный бизнес. Эволюция и/или революция / Д.Эймор, М.: Вильямс, 1999 р.
 188. Яковлев С.А. Эволюционные имитационные модели процессов и систем как методологическая основа интеллектуальных технологий обучения / С.А. Яковлев // Тез. докл. Междунар. конф. «Современные технологии обучения», СПб., 1996 р.
 189. Яковлев С.А. Комплексный компьютерный учебник «Имитационное моделирование систем» / С.А. Яковлев // Тез. докл. Междунар. конф. «Современные технологии обучения», СПб., 1995 р.
 190. Яковлев С.А. Интеграция распределенных баз данных на основе сетевых технологий / С.А. Яковлев, Б.П. Арсенъев, В.П. Ильин, СПб.: ГЭТУ, 1998 р.
 191. Яковлев С.А. Моделирующий обучающий комплекс «Имитационные эксперименты с моделями интегральных сетей» / С.А. Яковлев, Е.В. Шабуневич // Тез. докл. Межвуз. конф. «Проблемы профессиональной подготовки», 1996 р.
 192. Яковлев С.А. Системное моделирвание процессов управления информационными ресурсами в цифровых сетях интегрального обслуживания / С.А. Яковлев, Е.В. Шабуневич // Сб. науч. тр. «Вычислительная техника и новые информационные технологии», Уфа: УГАТУ, 1997 р.
 193. Allan J. Incremental Relevance Feedback for Information Filtering, In Proccedings of ACM SIGIR / Allan J., 270-278, 1996.
 194. A Framework for Global Electronic Commerce. THE WHITE HOUSE. 1997.
 195. Baeza-Yates R. Modern Information Retrieval / Baeza-Yates R., Ribeiro-Neto B., Addison-Wesley, 1999.
 196. Busines-to-consumer Electronic Commerce. Survey Of Status And Issues. OECD, Paris, 1997.
 197. Tim Berners-Lee. The Semantic Web / Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila, Scientific American, May 2001 (http://www.sciam.com/article.cfm?articleID).
 198. Andrei Z. Broder. Identifying and Filtering Near-Duplicate Documents, COM’00 / Andrei Z. Broder. // Proceedings of the 11th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching. – 2000. p 1-10.
 199. Andrei Z. Broder. Syntactic Clustering of the Web / Andrei Z. Broder, Steven C. Glassman, Mark S. Manasse. // WWW6, 1997.
 200. Andrei Broder. Graph structure in the web / Andrei Broder, Ravi Kumar, Farzin Maghoul, Prabhakar Raghavan, Sridhar Rajagopalan, Raymie Stata, Andrew Tomkins, Janet Wiener. (http://www.almaden.ibm.com/cs/k53/www9.final/).
 201. Burton-
 202. Callan, J. Document Itering with Inference Networks / Callan J. // In Proccedings of the 19th Annual International ACM SIGIR Cjnference on Research and Development in Information Retrieval, 262-269, 1996.
 203. Cole P.F. Journal usage versus age of journal / Cole P.F. // J.Doc. – 1963. – Vol. 19, №1. – P.1-10.
 204. -106, Chiba, Japan, 2005.
 205. Gianna M. Del Corso. Fast PageRank Computation Via a Sparse Linear System (Extended Abstract) / Gianna M. Del Corso, Antonio Gulli, Francesco Romani // WAW 2004: 118-130.
 206. Department of Defense Trusted Computer System Evaluation Criteria - DoD, 1985.
 207. A Guide to Understanding Covert Channel Analysis of Trusted Systems, NCSCTG-030, ver. 1 – National Computer Security Center, 1993.
 208. Handbook for the Computer Security Certification of Trusted Systems – NRL Technical Memorandum 5540:062A, 12 Feb. 1996.
 209. Kurt, H. On-line New Event Detection and Tracking in A Multi-Resource Environment / Kurt, H., MS. Thesis, Bilkent University, 2001.
 210. Malthus T.R. An essay on the principal of Population /ьMalthus T.R. 1798 (Penguin Books 1970).
 211. Papka, R. On-line News Event Detection, Clustering, and Tracking. Ph. D. Thesis, University of Massachusetts at Amherst, September 1999.
 212. Pearl R. The Introduction to Medical Biometry and Statistics. Philadelpia, 1930; Ibid. The Natural History of Population. L., 1939.
 213. Chris Preimesberger. Web 2.0: Possibly the best IT business conference of 2004 // NewsForge, 2004.
 214. Van Raan A.F.J. Fractal Geometry of Information Space as Represented by Cocitation Clustering // Scientometrics. – – – Р. 439-
 215. Chakrabarti Soumen. Mining the web. Discovery knowledge from hypertext data / Chakrabarti Soumen //Publisher: Morgan Kaufmann, 2002. 344 p.
 216. – – № 4.
 217. Danny Sullivan. Invisible Web Gets Deeper. // The Search Engine Report. – 2002. (http://searchenginewatch.com/sereport/article.php/2162871).
 218. Verhulst P.F. Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement Corr. Math. Et Phys. 10, 113-121, 18.
 219. Vutal, A. Online New Event Detection and Clustering using the Concepts of the Cover Coefficient-based Clustering Methdology. MS Thesis, Bilkent University, 2002.
 220. Zipf, George Kingsley. Human behavior and the principle of least effort. Wesley, Cambridge, MA, 1949.
 221. Chappell C. Analysis of E-commerce practice in SMEs / Chappell C., Feindt S. 1999.
 222. E-commerce in Japan // Sybase magazine. Winter 2001. pp.11-13.
 223. Hoffman D. Advertising Pricing Models For The World Wide Web / D. Hoffman, T.Novak. MIT Press. –
 224. Leadership For The New Millenium: Delivering On Digital Progress And Prosperity. The U.S. Government Working Group On E-commerce. 3rd Annual Report. –
 225. Measuring electronic commerce. OECD, Paris, 1997.
 226. Pitchford J. E-commerce in Japan / J. Pitchford. // Japan Economis Foundation Magazine. – 2000 Nov/Dec.
 227. Schulz C. Don't panic! Do E-commerce / Schulz C., Baumgartner J. European Comission's Electronic Commerce Team. –
 228. Timmers P. Business models for electronic markets / Timmers P. //Electronic markets.– –
 229. The Digital Economy in International Perspective: Analytical Summary and Report. Prepared by John W. Cioffi. Washington, D.C. –
 230. The emerging digital economy. U.S. Department of Commerce. –
 231. The emerging digital economy II. U.S. Department of Commerce. –
 232. The Future of E-Commerce in Asia // The Future of E-Commerce in Asia Conference. May 2000.
 233. Understanding The Digital Economy: The Conference Summary. mod. by Rob Shapiro, Bennett Bertenthal, John Haltiwanger, Tom Kalil, Zoe Baird, Timothy Bresnahan, Kelly Carnes, Washington D.C. –
 234. ActiveMedia  , JupiterResearch , International Data Corporation , Gartner Group , Forester Research , BizRate , EMarketer , Nui Ltd.
 235. Bill Gates, Business @ the Speed of Thought – 1999, Warner Books, NY, USA.
 236. – Earth's Biggest Selection™ – найбільшамережаелектроннихмагазинівтааукціоніввмережіІнтернет ().
 237. VeriSign – The Value of Trust™ – VeriSign, Inc., світовийлідерупредставленнісервісіврозповсюдженнядовіризадопомогоюцифровихзасобівдляелектронноїконтент-комерції ().
 238. Visa, Visa International Service Association – одназнайбільших всвітіплатіжнихсистем ().
 239. MasterCard, MasterCard® International Incorporated – одназнайбільших всвітіплатіжнихсистем ().
 240. MediaList, Netmedia, NewsLink, Online News, Online Newspaper Services Resource Directory. Мережнігазети.
 241. ISO 9735:1988 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT).
 242. Richard Mangan. CA4 Project System Specification Secure E-Commerce final product / Richard Mangan, Mark McSherry, (http://www.compapp.dcu.ie/Projects/1999/rmanga.ca4/funcspec.html)
 243. Towards a Model of Trust for E-Commerce System Design, Florian N. Egger (http://www.zurich.ibm.com/~mrs/chi2000/contributions/egger.html)
 244. ITU-T Recommendation X.509 (1997), Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Authentication framework.
 245. Adams
 246. ISO 11166-1,2 : Banking – Key management by means of asymmetric algorithms 1994, 1995.
 247. Don Box, Essential COM, Addison-Wesley, 1998.
 248. Dale Rogerson, Inside COM, Microsoft Press, 1997.
 249. Ziv J. A Universal Algorithm for Sequential Data Compression / J. Ziv, A. Lempel // IEEE Transactions on Information Theory, Vol. IT-23, No. 3, May 1977, pp. 337-343.
 250. A Technique for High Performance Data Compression, Terry A. Welch, IEEE Computer, 17(6), June 1984, pp. 8-19.
 251. e-commerce.ru: "Системы управления Web-контентом: типовая структура".
 252. e-commerce.ru "Зачем нужны системы управления Web-контентом".
 253. MSDN, MicrosoftDeveloperNetwork – збірка документації та іншої інформації для розробників від компанії Microsoft (msdn.microsoft.com).
 254. Mobilocity.net.
 255. http://uk.wikipedia.org/wiki.
 256. John W. Cioffi. A Conference of the University of California E-conomy™ Project: analytical summary and report / John W. Cioffi, D.C. // Washington, 1999.
 257. Measuring electronic commerce, OECD, Paris, 1997.
 258. NuaLtd. www.nua.ie.
 259. International Data Corporation, .
 260. http://craigrandall.net/archives/2008/09/cmis/
 261. http://www.osp.ru/os/2008/09/5716877/
 262. http://community.emc.com/community/labs/cmis.
 263. http://www.ibm.com/software/data/content-management/cm-interoperablity-services.html.
 264. http://www.microsoft.com/sharepoint/capabilities/ecm/cmis.mspx.
 265. Ландэ Д.В. Основы моделирования и оценки електронных информационных потоков: монография / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев, С.М. Брайчевский, О.М. Григорьев – К.: ТОВ "Інжиніринг", 2006. – 348 с.

Додаток

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ [263].

"Електронна комерція – це бізнес-діяльність, пов'язана з обміном цінностей за допомогою телекомунікаційних мереж" (EITO, 1997).

"Електронна комерція – це всі форми транзакцій, пов'язаних з комерційною діяльністю як організацій, так і фізичних осіб, що базуються на опрацювання та передавання оцифрованої інформації, включаючи текстову, звукову та візуальну інформацію" (OECD, 1997).

"Електронна комерція – це майже те саме, що і ведення електронного бізнесу. Вона базується на електронного опрацювання та передавання інформації, включаючи текстову, звукову та візуальну інформацію. Електронна комерція поєднує в собі багато процесів: електронну торгівлю товарами та послугами, доставку інформації, електронний рух капіталу, електронну торгівлю акціями, електронні накладні, комерційні аукціони, спільну розроблення технологій, гуртову торгівлю, дослідження ринків та сервісне обслуговування. До електронної контент-комерції відносять як товари, так і послуги; як традиційні види діяльності, з новими бізнес-моделями, так і нові (наприклад, віртуальні торгові центри)" (Європейська Комісія, 1997)

"Що таке електронна комерція? До електронної контент-комерції відноситься цілий набір діяльностей -- розроблення продуктів, їх виробництво, реклама, комерційні транзакції, електронні рахунки – що використовують різноманітні телекомунікаційні мережі" (ECOM, 1996)

КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ [264].

 

ОСНОВНІ ЕМІТЕНТИ ЦИФРОВОЇ ГОТІВКИ [85].

НАЗВА

КОМПАНІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА
DigiCash Повністю анонімна дворівнева система. Клієнт має рахунок у банку і власний електронний гаманець, в який і з якого він може в будь-який час перевести будь-яку суму з/на свій рахунок в банку. Система безкоштовна для користувачів. З Інтернет-підприємств стягується 2-3% плата від накопленої суми транзакцій.
CyberCash Основний продукт компанії Secure Internet Payment System система розрахунків в мережі Інтернет за рахунок кредитних карт. Крім того, діє система CyberCoin спеціально для забезпечення мікроплатежів.
CheckFree Найбільш поширена на цей момент у мережі Інтернет система електронних платежів та цифрових грошей. Найбільш придатна для регулярних платежів, оскільки розрахована на ті платежі, де виставляються рахунки. Разом з компанією CyberCash розроблено проект ChekFree Wallet гаманець цифрової готівки. Повна анонімність не забезпечується, оскільки і компанія, і банк клієнта знають про всі здійснені транзакції.
Open Market Ця система використовує принцип акумулювання мікроплатежів і подальшого проведення їх однією транзакцією.
NetCash Ця система більш схожа на платежі за допомогою дорожніх чеків. Компанія лише продає спеціальні купони 15 знакові вирази, котрими згодом клієнт може розраховуватися в мережі Інтернет. Система не анонімна і, оскільки не використовує спеціальних засобів шифрування, не завжди безпечна.
NetBill Дебетова система, що придатна лише для оплати інформаційних послуг. Причому клієнт отримує інформацію ще до сплати за неї, але ця інформація закодована. Після сплати клієнт отримує ключ до закодованої інформації.
Mondex Система, що використовує smart-картки. Транзакція здійснюється безпосередньо між її учасниками, що одночасно гарантує анонімність та високий рівень безпеки. Це найбільш перспективна електронна платіжна система, що є емітентом цифрової готівки. Наразі ця готівка не використовується в мережі Інтернет, але таке використання планується, причому архітектура системи відповідає всім вимогам для використання в мережі Інтернет.
Visa Cash Основний конкурент Mondex. Принципи роботи ті ж самі, але менша орієнтація на мережу Інтернет, оскільки компанія Visa вважає кредитні картки достатнім платіжним засобом для здійснення платежів у Інтернет.
Контент [261], інформаційне наповнення  (Content)
 1. Будь-яке інформаційно значуще наповнення інформаційної системи (зокрема веб-вузла) – тексти, графіка, мультимедіа.
 2. Частина повідомлення, яка не обробляється і не змінюється в процесі передачі.
 3. Змістовна частина даних документу (на противагу атрибутам). Може містити текст, зображення, відео, звук, сценарії, програми або будь-який інший матеріал аналогічно вмісту твердого носія.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)