Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ЕЛЕМЕНТАРНІ ТА СКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПОДІЇ. ОПЕРАЦІЇ НАД ЛІНГВІСТИЧНИМИ ПОДІЯМИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 3

з дисципліни «Методи опрацювання природної мови»

для магістрів галузі знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

спеціалізації «Системи штучного інтелекту»

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №01 від25.08.2016 р.

Львів-2016


Елементарні та складні лінгвістичні події. Операції над лінгвістичними подіями: Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 / Укл.: В.А. Висоцька, Т.В. Шестакевич. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2016. – 21с.

Укладачі               Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                                Шестакевич Т.В., асистент

Відповідальний за випуск      Литвин В.В., д.т.н., професор.

Рецензенти       Берко А.Ю., д.т.н., професор.

                                Чирун Л.В., к.т.н, доцент.

         


ЗМІСТ

1 ЛІНГВІСТИЧНА ПОДІЯ

1.1 Спостереження, випробування та подія в індуктивних дослідженнях мови

1.2 Операції над лінгвістичними подіями

2 ЙМОВІРНІСТЬ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПОДІЇ

2.1 Суб’єктивне означення ймовірності та його використання у лінгвістиці

2.2 Класичне означення ймовірності (схема випадків) і побудова частотного словника цілісного тексту

2.3 Статистичне означення ймовірності. Вибірковий частотний опис тексту

3 ЙМОВІРНОСТІ СКЛАДНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПОДІЙ

3.1 Додавання ймовірностей

3.2 Прогнозування ймовірностей лінгвістичних подій при повторенні дослідів

3.3 Залежні лінгвістичні події та умовні ймовірності

3.4 Правило множення ймовірностей і обчислення ймовірностей мовних елементів

3.5 Визначення загальної ймовірності лінгвістичної події за формулою повної ймовірності

3.6 Апріорні та апостеріорні ймовірності. Вимірювання ймовірностей лінгвістичних гіпотез

4 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

5 ЗАВДАННЯ

6 ЛІТЕРАТУРА

7 ВИМОГИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1                     ЛІНГВІСТИЧНА ПОДІЯ

  1. Спостереження, випробування та подія в індуктивних дослідженнях мови

Основою всіх індуктивних досліджень у мовознавстві є спостереження за поведінкою і ознаками лінгвістичних об’єктів, що вивчаються. Це спостереження може здійснюватись також через експеримент або кількісне вимірювання. Здіснення кожного такого спостереження (досліду або вимірювання) називається випробуванням. Сукупність умов, за яких здійснюється дане випробування, називають комплексом умов, і позначають через .

Результатом лінгвістичного випробування є лінгвістична подія.

Кожна подія, яка може відбутись, а може і не відбутись, називається випадковою подією. Якщо результат лінгвістичного випробування повністю вичерпується деякою однією (і тільки однією) подією, то маємо справу з елементарною випадковою подією. Подія, яка складається з декількох елементарних подій, означується як складна випадкова подія.

 

 (Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)