Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Вимоги до оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни

«Крос-платформенне програмування та хмарні сервіси»

Розрахунково-графічна робота (РГР) – це самостійне дослідження студента. Виконуючи РГР, студент удосконалює знання та вміння, отримані в процесі вивчення дисципліни “Крос-платформенне програмування та хмарні сервіси”. Працюючи над РГР, студент отримує вміння та навички, що будуть корисними в майбутньому при виконанні складніших завдань.

Метою написання РГР є:

− систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і практичних умінь студента;

− надбання досвіду роботи з літературою та іншими джерелами інформації, вміння узагальнювати та аналізувати наукову інформацію, виробляти власне ставлення до проблеми;

− вироблення вміння застосовувати хмарні технології для вирішення прикладних завдань;

− розвиток навичок оволодіння спеціалізованим програмним забезпеченням;

− проведення ґрунтовного аналізу результатів власних досліджень і формування змістовних висновків стосовно якості отриманих результатів.

Завдання для розрахунково-графічної роботи

  1. Створити сайт з використанням засобів хмарних сервісів.
  2. При побудові сайту використати сервіс хмарних сховищ даних.
  3. Здійснити огляд сучасних інтернет платформ для створення сайту.
  4. Дати порівняльну характеристику сучасних хмарних сервісів.
  5. Здійснити аналіз технологій захисту хмарних сервісів.
  6. Описати структуру створеного сайту.
  7. Вказати посилання на створений сайт.

Вимоги до оформлення текстової версії РГР:

− формат сторінок – А4;

− шрифт – Times New Roman;

− розмір шрифту – 12;

− міжрядкова відстань – 1,5 інтервали;

− вирівнювання – за шириною сторінки;

− поля – 2 см;

− орієнтація сторінки – за потребою (врахувати ефективність подання інформації);

− назви структурних частин та розділів – великими літерами, напівжирним шрифтом, по центру,  підрозділів –  маленькими  (крім  першої  літери),  напівжирним  шрифтом,  по центру;

− відстань між заголовком та основним текстом – один рядок;

− кожну структурну частину (розділ) продовжувати після попередньої;

− нумерація сторінок знизу по центру;

− номер на титульній сторінці та змісті не ставиться, але враховується;

− таблиці повинні мати заголовки і нумеруватися;

− малюнки, графіки, діаграми повинні мати підписи і нумеруватися;

− використовувати інструмент створення змісту та покажчиків.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)