Lytvyn V. A method for constructing recruitment rules based on the analysis of a specialist's competences / V. Lytvyn, P. Pukach, І. Bobyk, V. Vysotska, B. Pakholok // Журнал "Восточно-Европейский журнал передовых технологий"(№6/2(84).2016) . – Р. 4-14. -  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/85454 .

V. Lytvyn
Doctor of Technical Sciences, Professor*
V. Vysotska
PhD, Associate Professor*
P. Pukach
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor**
І. Bobyk
PhD, Associate Professor**
B. Pakholok
PhD, Associate Professor**
*Department of Information Systems and Networks***
**Department of Mathematics***
Lviv Polytechnic National University
S. Bandery str., 12, Lvіv, Ukraine, 79013

A METHOD FOR CONSTRUCTING RECRUITMENT RULES BASED ON THE ANALYSIS OF A SPECIALIST'S COMPETENCES 

Виділені специфічні особливості задач управління кваліфікованими людськими ресурсами (УКЛР), що ідентифікують їх як завдання багатокритеріального аналізу і прийняття рішень в нечіткому середовищі. Запропоновано модель прийняття рішень в задачах УКЛР. Обґрунтовано, що для підвищення ефективності та прозорості рішень в УКЛР доцільно застосування багатокритеріальної оптимізації на базі TOPSIS і показані його переваги

Ключові слова: управління контентом, людські ресурси, рекрутинг, прийняття рішень, нечітке середовище, нечіткі множини

Выделены специфические особенности задач управления квалифицированными человеческими ресурсами (УКЛР), позволяющие идентифицировать их как задачи многокритериального анализа и принятия решений в нечеткой среде. Предложена модель принятия решений в задачах УКЛР. Обосновано, что для повышения эффективности и прозрачности решений в УКЛР целесообразно применение многокритериальной оптимизации на базе TOPSIS и показаны его преимущества

Ключевые слова: управление контентом, человеческие ресурсы, рекрутинг, принятия решений, нечеткое среда, нечеткие множества

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)