Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ No9

Дата: група: Дисципліна: Алгоритми та структури даних. Тема: Розгалужені алгоритми. Мета:

Методична: закріпити методику проведення лекційного заняття. Дидактична: розглянути загальні правила алгоритмічної мови, команди галуження, команди повторення. Виховна: зміцнювати бажання вивчення дисципліни.

Вид заняття: лекційне заняття. Форми та методи проведення заняття: інформаційно- рецептивні, фронтальне опитування, викладання нового матеріалу.

Міжпредметні зв’язки:

 • Дисципліни, що забезпечують: математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія.
 • Дисципліни, що забезпечуються: алгоритмічні мови та програмування, об'єктно-орієнтоване програмування.

Науково-методичне забезпечення:

 1. Алтухов Е.В., Рыбалко Л.А., Савченко В.С. Основы информатики и

вычислительной техники: Учеб. пособие для учащ. средн. спец. уч. заведений. – М.: Высш. шк., 1992. – 303 с. 2. Савченко В.С. Разработка алгоритмов: от простого к сложному. Учебное

пособие для классов с углубленным изучением информатики. – Донецк, 1996 – 320 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ.

 1. Організаційний момент: перевірка відсутніх, зовнішнього вигляду, готовності

аудиторії. 2. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань. 3. План викладання нового матеріалу: надано в конспекті лекції. 4. Актуалізація опорних знань:

 • Дати визначення похідної;
 • Дати визначення первісної, невизначеного інтегралу;
 • Дати визначення диференціалу;
 • Визначити зв’язок неперервності та диференційованості;
 • Необхідні умови інтегрованості функції;
 • Таблиця похідних, таблиця інтегралів основних елементарних функцій. 5. Вивчення нового матеріалу: Тема лекції: Розгалужені алгоритми.
 • Мотивація вивчення матеріалу: диференціальні рівняння – це основний сучасний засіб розв’язання прикладних задач, який дає змогу описати математичну модель на зрозумілій мові. Тому, сучасному студенту необхідно вміти не тільки розв’язувати основні типи звичайних диференціальних рівнянь, але моделювати за допомогою диференціальних рівнянь текстові задачі.
 • План вивчення нового матеріалу: надається в конспекті лекції. 6. Виклад нового матеріалу: конспект лекції надається. 7. Закріплення нового матеріалу: обговорення окремих питань алгоритмів. 8. Підведення підсумків заняття. 9. Домашнє завдання:

Викладач М.П.Леверя

Лекція No8 Тема: Розгалужені алгоритми.

Розгалужений алгоритм – це алгоритм, в якому перевіряється певна умова, від виконання якої залежать усі подальші дії; або алгоритм, який містить хоча б одну базову структуру розгалуження.

Умова – це твердження, яке в будь-який момент може приймати одне з двох значень(так або ні).

Команди галуження — це складові команди, у яких на відміну від простих команд присутні умови, в залежності від істинності яких виконуються або не виконуються оператори, що входять до складу команди галуження.

Базова структура „розгалуження" забезпечує в залежності від результату перевірки умови (так або ні) вибір одного з альтернативних шляхів роботи алгоритму. Кожний шлях веде до загального виходу, так що робота алгоритму буде продовжуватися незалежно від того, який шлях буде обраний.

Умовний оператор - це приклад складеного оператора, тобто всередині якого можуть розташовуватися інші оператори. При застосуванні умовного оператора слід пам'ятати наступні правила:

 1. Умовний оператор визначається ключовим словом IF. 2. Після цього ключового слова вказується умова - вираз, при обчисленні якого виходить логічне значення.
 2. За умовою йде ключове слово THEN. 4. Умова показує, яка група операторів виконується за ключовим словом THEN, якщо значення умови - істина, то виконується одна група операторів, якщо помилково, то виконується інша група операторів.
 3. Кінець розгалуження визначається спеціальним оператором, що складається з двох ключових слів - END IF.

Структура розгалуження існує в чотирьох основних варіантах: -якщо - то -якщо - то - інакше -вибір -вибір – інакше

Алгоритмічна мова Блок-схема Конструкція «якщо - то» — неповне галуження використовується в тому випадку, коли визначені дії тільки у разі виконання умови.

якщо умова

то дії все

Конструкція «якщо - то - інакше» — повне галуження використовується в тому випадку, коли визначені різні дії в разі виконання та невиконання умови.

якщо умова то дія1 інакше дія2 все

Конструкція «вибір» - неповний вибір використовуються в тому випадку, коли визначені різні дії в разі декількох виходів (замінюють конструкції із вкладених операторів якщо).

вибір

при умова 1: дія 1 при умова 2: дія 2 . . . при умова N: дія N все

Конструкція «вибір-інакше» - повний вибір використовуються в тому випадку, коли визначені різні дії в разі декількох виходів (виконання умов) та невиконання умов.

вибір

при умова 1: дія 1 при умова 2: дія 2 . . . при умова N: дія N інакше дія N+1 все

 1. Приклади.

Алгоритмічна мова Блок-схема Конструкція «якщо - то»: Якщо А>В, то зменшити А в 10 разів

якщо А>В

то А:=А/10 все

Конструкція «якщо - то - інакше»:

у =

⎧ │ ⎨ │ ⎩

x

sin

1

x

,

якщо

 1. x ≠

,0

якщо

 1. x =

якщо x≠0

то

y : =

x

sin 1 x інакше

y : = 0 все

Конструкція «вибір»:

4 n , n

= 1 y ( x ) = │ ⎨

4 n 3

, n

= 2 │ ⎩

20 n , n

=

3

вибір

при при при n=1: n=2: n=3:

y : = 4 n y : =

4 n 3 y : = 20 n все

Конструкція «вибір-інакше»:

4 n , n

= 1 y ( x ) = │ ⎨

20 n , n

=

3 │ ⎩

34, â _ î ñò àëüí û õ _

ñëó÷àÿõ

А>В

А:=А/10

+ - x≠0

y:=xsin(1/x) y:=0

y=4n

y=4n3

y=20n

вибір

при n=1:

: 4 y n = при n=2:

: 20 y n = інакше

: 38 y = все

Приклад простого розгалуженого алгоритму. Дійсні числа х, у, z. Обчислити

min(x + y + z, xyz).

Складне розгалуження відбувається послідовно, з відокремленням гілок за схемою. Розгалужень може бути скільки завгодно.

Визначити Y за умов:

Алгоритм визначення у матиме вигляд (рис. 5.10):

Для пояснения рассмотрим решение задачи нахождения значения функции z = y/x.

Составьте программу, которая при вводе числовой оценки от 1 до 5 выводит соответствующий текст: единица, двойка, тройка, четверка, пятерка.

Напишите программу, анализирующую данные пожарного датчика в помещении, которая выводит сообщение «Пожароопасная ситуация», если температура в комнате превысила 600.

 

Для перегляду тексту необхідно залогінитись.