Зміст статті

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Вступ (продовження)

Переваги впровадження систем електронної контент-комерції:
• збільшується оперативність одержання інформації, особливо під час міжнародних операцій;
• скорочується цикл виробництва/продажу (немає необхідності щоразу вводити отримані документи, знижується ймовірність виникнення помилок введення);
• знижуються витрати, пов’язані з обміном інформацією за рахунок використання дешевших засобів комунікацій;
• використання Internet-технологій електронної контент-комерції дає змогу компанії стати більш відкритою щодо клієнтів;
• легке і швидке інформувавання партнерів/клієнтів про продукти і послуги;
• можливість для створення альтернативних каналів продажів, наприклад, через електронні газети на корпоративному сайті.
У теоретичному аспекті автори в цій монографії виконують такі завдання:
• пояснюють терміни, поняття, категорії, розкривають сутність, зміст організації Internet-комерції контентом, її науково-теоретичні засади, досліджують нові теоретичні та практичні напрями, методологічні підходи;
• аналізують закономірності, тенденції, явища, характерні для організації Internet-комерції контвентом як вітчизняної, так і зарубіжної;
• досліджують організаційні Internet-системи, структури, форми і методи організаційної діяльності;
• науково обґрунтовують принципи, правила, засоби організації, перспективні моделі, організаційні побудови, пріоритети організаційного розвитку;
• визначають зміст організаційних дій, способи посилення організаційного впливу для підвищення ефективності торговельної Internet-діяльності і реалізації функцій електронної комерції;
• пропонують моделі та методи проектування інформаційних систем електронної контент-комерції.
Методична функція цієї монографії полягає в розробленні методик, підходів, алгоритмів організаційних Internet-систем електронної контент-комерції, структур, моделей. Основні завдання в межах цієї функції такі:
• організаційне проектування і побудова організаційних Internet-систем електронної контент-комерції, оптимізація організаційних структур, диверсифікація процесів;
• організаційний аналіз, оцінювання організаційного потенціалу, виявлення організаційних резервів;
• оцінювання і вимірювання різних параметрів проектування, ефективності організаційної діяльності Internet-систем електронної контент-комерції.
У межах практичної функції відокремимо такі завдання:
• формування раціональної організаційної структури Internet-системи електронної контент-комерції, впорядкування складових елементів систем, впровадження ефективних організаційних відносин і зв’язків;
• організація ефективної взаємодії складових елементів організаційних Internet-систем електронної контент-комерції, оптимізація їх структури;
• налагодження організаційної діяльності, використання сучасних форм, методів, засобів організаційного впливу на функціонування електронної контент-комерції, утримання торговельних об’єктів у межах доданих значень основних параметрів;
• організаційне забезпечення реалізації планів, програм, стратегій розвитку електронної контент-комерції;
• зосередження організаційного потенціалу на здійсненні реформ, перебудови, радикальних змін, диверсифікації процесів, видів діяльності.
Основне завдання монографічного дослідження – це проектування та архітектура систем електронної контент-комерції згідно з потребами Internet-ринку та програмно-технологічними можливостями для професійної діяльності у сфері електронної комерції.
Сьогодні інформація є таким самим важливим фактором виробництва, як земля, праця і капітал. На сучасному етапі для інформаційного забезпечення, зокрема сфери міжнародного і зовнішньоекономічного прогнозування, характерні певні особливості.
• Значне збільшення попиту на інформацію на початку ХХІ століття в умовах уповільнення темпів економічного розвитку, погіршення становища на світових товарних ринках і загострення конкурентної боротьби.
Багато фірм почали відчувати нестачу інформації для керування діяльністю своїх віртуальних підприємств, і насамперед для визначення ринкової стратегії, розроблення довгострокових програм і вибору перспективних напрямів виробництва і збуту. Підвищення попиту на
інформацію викликане також загальним ускладненням структури керування Internet-компаніями, необхідністю прийняття ними арґументованих рішень на основі прогнозованої інформації.
• Впровадження принципово нової технології на основі швидкого розвитку електронно-обчислювальної техніки, що дало змогу в розвинутих країнах створити ефективні національні та міжнародні інформаційні мережі.
• Швидке розширення програмного забезпечення, що становить базу нової технології в інформаційних системах електронної комерції, навіть на фоні загальних порівняно високих темпів приросту основних складових інформатики, що випереджають основні показники економічного розвитку.
З появою нового, складнішого та ефективнішого програмно-апаратного забезпечення вартість технічних засобів і програмування в абсолютному виразі загалом зростає, причому витрати фірм на розроблення і впровадження інформаційних систем електронної контент-комерції значно перевищують витрати на придбання електронно-обчислювальної техніки. Важливим аспектом
функціонування Internet-ринку інформаційних послуг є діяльність компаній – власників сховищ даних і посередників. Власниками інформації є видавничі і дослідні організації, що володіють могутньою фінансовою і технічною базою, мають філії і велику мережу клієнтів. Власники інформації одержують від своїх філій, клієнтів і з інших джерел дані, які опрацьовують, зберігають і на комерційній основі передають посередникам. У зв’язку зі зростанням обсягу
інформації, що опрацьовується, найскладнішим питанням для власників є вибір техніки і методів опрацювання, збереження масивів даних та їхнього пошуку, для вирішення якого створюється спеціальне ПЗ. Сучасний етап розвитку людства відрізняється тим, що на зміну століття енергетики приходить століття інформатики. Відбувається інтенсивне впровадження нових інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності. Існує реальна проблема переходу в інформаційне суспільство, для якого пріоритетним стає розвиток освіти.
Змінюється й структура знань у суспільстві. Все більшого значення для практичного життя набувають фундаментальні знання, що сприяють творчому розвитку особистості. Важлива й конструктивність знань, що набуваються, уміння їх структурувати відповідно до поставленої мети. На базі знань формуються нові інформаційні ресурси суспільства. Формування й одержання нових знань має ґрунтуватися на строгій методології системного підходу, у межах якого особливе місце займає модельний підхід. Можливості модельного підходу вкрай різноманітні як за використовуваними формальними моделями, так і за способами реалізації методів моделювання. Фізичне моделювання дає змогу одержати достовірні результати для доволі простих систем. Складні за внутрішніми зв’язками і великі за кількістю елементів системи економічно важко піддаються прямим способам моделювання й найчастіше для побудови й вивчення переходять до імітаційних методів. Поява новітніх ІТ збільшує не
тільки можливості моделювальних систем, але й дає змогу застосовувати велику кількість різноманітних моделей і способів їхньої реалізації. Удосконалення обчислювальної й телекомунікаційної техніки привело до подальшого розвитку методів моделювання, без яких неможливі вивчення процесів і явищ, а також побудова великих і складних систем. Монографія “Системи електронної контент-комерції” має стати основою в структурі підготовки студентів, що навчаються в маґістратурі, і фахівців із проектування, розроблення та впровадження систем електронної контент-комерції, науковців у галузі ґлобальних інформаційних систем, Internetу та WWW, фахівців з електронної комерції та Internet-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також аспірантів та бакалаврів відповідних спеціальностей.
В українському Internet-секторі минає захоплення створенням сайтів та представницьких сторінок про себе. Приходить розуміння того, що Internet – це ще одне середовище для ведення бізнесу, що має свою специфіку, і досить багатопланове, але залежить від загальних бізнес-законів. В Internet шукають партнерів або клієнтів, знаходять рішення підтримки власного бізнесу, автоматизують операції з партнерами і дилерами, створюють і розвивають роздрібні
Internet-магазини. Приклади комерційної вигоди від е-комерції такі [4–6]: зменшення витрат на рекламу; зниження витрат на доставку переважно для товарів, які можуть бути отримані електронним способом; скорочення витрат на дизайн та стратегічне планування; великі можливості для маркетинґового дослідження ніш на ринку; однаковий доступ до ринку (як для корпорацій, так і для фірм); доступ до нових ринків збуту; залучення замовників у розроблення і
впровадження нових продуктів/послуг. Переваги Internet-маркетинґу порівняно з традиційним маркетинґом: нижча вартість рекламної кампанії порівняно з традиційними ЗМІ; більша аудиторія, ніж у ЗМІ; можливість спрямування потоку реклами тільки на цільову аудиторію; можливість оцінкювання ефективності реклами; можливість оперативної зміни основних акцентів рекламної кампанії. Internet-маркетинґ – не конкурент традиційному маркетинґу, а лише його продовження/початок, який має ряд переваг.

Посилання на літературні джерела

1. Авдеев П.Ф. Философия информационной цивилизации / П.Ф. Авдеев. – М.: ВЛАДОС, 1994.
2. Андрющенко М.Н. Философские основы моделирования сложных систем управления / М. Н. Андрющенко, Б.Я. Советов, С.А. Яковлев и др.// Системный подход в технических науках (Методологические основы): Сб. научн. тр. – Л.: Изд. АН СССР, 1989.
3. Американская модель “новой экономики” распостраняется на другие страны // БИКИ. – 2000. – № 42. – С. 1, 4.
4. Апопій В.В. Організація торгівлі / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, С.І. Рудницький, Ю.М. Хом’як. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.
5. Арсеньев Б.П. Интеграция распредeленных баз данных / Б.П. Арсеньев, С.А. Яковлев. – СПб.: Лань, 2000.
6. Аузан В. B2C: Back To Colegge / В. Аузан // Эксперт, Интернет. – 2001. – № 2 (10).