Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Зміст

Передмова наукового редактора серії підручників та навчальних посібників «Комп’ютинґ» 6
Вступне слово авторів 9
Розділ 1.                 Методи квантитативної лінґвістики 13
 1. Комбінаторний аналіз
13
 1. Множина. Кортеж. Декартів добуток
14
 1. Операції над множинами. Доведення рівностей з множинами
16
 1. Взаємно однозначна відповідність
18
 1. Основні правила комбінаторики. Розміщення і сполучення
18
 1. Обчислення кількості розміщень і сполучень
20
 1. Перестановки
22
 1. Задача про цілочислові розв’язки
23
 1. Розв’язування комбінаторних задач
25
 1. Контрольні питання
25
 1. Тести для самоконтролю
25
 1. Задачі для самостійної роботи
26
 1. Елементи теорії ймовірностей
44
 1. Елементарні та складні лінґвістичні події
44
 1. Операції над лінґвістичними подіями
45
 1. Імовірність елементарної лінґвістичної події
47
 1. Імовірності складних лінґвістичних подій
48
 1. Контрольні питання
54
 1. Тести для самоконтролю
54
 1. Задачі для самостійної роботи
56
 1. Основи математичної статистики
58
 1. Первинне статистичне опрацювання тексту
59
 1. Методи організації статистичного спостереження над текстом
60
 1. Варіаційні ряди лінґвістичних ознак
61
 1. Порядкова ознака в лінґвістичних одиницях
66
 1. Якісна ознака в лінґвістичних одиницях
66
 1. Графічне зображення лінґвістичних варіаційних рядів
67
 1. Статистичні характеристики лінґвістичних варіаційних рядів
69
 1. Середнє арифметичне і дисперсія для декількох сукупностей
78
 1. Довжина слововживання як статистично-стилістичний параметр
80
 1. Статистична однорідність тексту
81
 1. Двовимірний статистичний розподіл вибірки і його числові характеристики
82
 1. Контрольні питання
84
 1. Тести для самоконтролю
85
 1. Задачі для самостійної роботи
86
 1. Елементи теорії інформації в лінґвістиці
88
 1. Кількісні міри інформації
89
 1. Інформаційні виміри кодування інформації
94
 1. Умовна ентропія та ентропія об’єднання
97
 1. Розрахунок швидкості передавання інформації та пропускної здатності інформаційних каналів зв’язку
112
 1. Визначення надлишковості повідомлень. Оптимальне кодування
119
 1. Контрольні питання
123
 1. Тести для самоконтролю
124
 1. Задачі для самостійної роботи
125
Розділ 2.                 Ймовірнісне моделювання тексту та його складових 133
 1. Види випробувань у тексті
134
 1. Повторення незалежних випробувань у тексті
134
 1. Вибірки без повторень та з повтореннями
134
 1. Три схеми незалежних лінґвістичних випробувань
135
 1. Проста схема незалежних випробувань. Формула Бернуллі
135
 1. Поліноміальна схема
138
 1. Пуасонівська схема
139
 1. Лінґвістична вибірка без повторень та її опис за допомогою формули Бернуллі
141
 1. Ймовірність появи події в заданому діапазоні кількості появ
142
 1. Визначення необхідного обсягу вибірки
145
 1. Метод контент-аналізу текстової інформації
145
 1. Контрольні питання
156
 1. Задачі для самостійної роботи
156
Розділ 3.                 Інформація лінґвістичних подій 158
 1. Формально-структурні характеристики інформації
160
 1. Трактування поняття «інформація»
160
 1. Основи теорії інформації
160
 1. Якісні властивості інформації
162
 1. Дійсні числа
163
 1. Поняття числа
163
 1. Множина дійсних чисел
164
 1. Моделювання інформаційної побудови мови
164
 1. Зміна синтаксичної інформації в мові
164
 1. Розподіл інформації в слові
165
 1. Розподіл інформації в тексті
166
 1. Розподіл контекстної обумовленості
166
 1. Інформаційні моделі слова і тексту
167
 1. Інформаційні виміри в тексті
169
 1. Кількість інформації
169
 1. Приклади вимірювання кількості інформації
172
 1. Синтаксична інформація та особливості її розподілу в тексті і словах
173
 1. Особливості синтаксичної інформації
173
 1. Максимальний обсяг інформації в слові
174
 1. Оцінювання максимального обсягу інформації слова
175
 1. Ряд та діахронічний процес
177
 1. Приріст та накопичення інформації в тексті
177
 1. Контекстна обумовленість та надлишковість тексту
180
 1. Вимірювання змістовної інформації в тексті
182
 1. Кількісні оцінки змістовної інформації
182
 1. Застосування методів аналізу побудови текcту
185
 1. Організація пам’яті для інформаційного пошуку
188
 1. Методи визначення емоційної тональності тексту
197
 1. Контрольні питання
200
 1. Задачі для самостійної роботи
201
Розділ 4.                 Статистична лінґвістика 202
 1. Лінґвометрія
203
 1. Статистична структура тексту
203
 1. Кількісні оцінки мовлення
205
 1. Стилеметрія
207
 1. Глоттохронологія
215
 1. Контрольні питання
223
 1. Задачі для самостійної роботи
224
Розділ 5.                 Криптолінґвістика 225
 1. Основні визначення криптолінґвістики
226
 1. Лінгвістичні схеми у криптографії
229
 1. Кодування інформації
229
 1. Моноалфавітні шифри
231
 1. Застосування перестановок
237
 1. Поліалфавітні шифри
238
 1. Книжкові шифри
241
 1. Дволітерні шифри
242
 1. Основи криптоаналізу. Лінґвістичне дешифрування
245
 1. Розкриття шифру Цезара
245
 1. Розкриття шифру заміни
246
 1. Розкриття книжкового шифру
258
 1. Розкриття шифру Віженера
261
 1. Контрольні питання
263
 1. Задачі для самостійної роботи
263
Список використаної літератури 264
Предметний покажчик 271
Додатки 272
Додаток А 272
Додаток Б 276
Додаток В 277
Додаток Г 281
Додаток Д 283
Додаток Е 284
Додаток Ж 285
Додаток З 302
Додаток И 303
Додаток К 304
Додаток Л 305

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)