Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Робоча навчальна програма

дисципліни

«Математична лінгвістика»

для напряму 6.020303 „Філологія”

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

Семестр №1

Всього

Семестр №1

Всього

- лекційні заняття, год.

16

16

4

4

- лабораторні заняття, год.

16

16

6

6

- практичні (семінарські) заняття, год.

Всього аудиторних год.

32

32

10

10

Самостійна робота, год.

28

28

50

50

Загальний обсяг, год.

60

60

60

60

КП/КР

Контрольні роботи, шт.

Розроблення графічних робіт, шт.

Екзамен

1

1

1

1

Залік

* для екстернату – до 30% лабораторних робіт денної форми навчання

2016 р


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки для напряму „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розробленої кафедрою прикладної лінгвістики Національного університету „Львівська політехніка.”

Робоча навчальна програма складена

доцентом кафедри „Інформаційні системи та мережі” Висоцькою В.А.   

1 серпня 2016 р.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри „Інформаційні системи та мережі”.  Протокол № 1 від  25 серпня 2016 р.

Завідувач кафедри ІСМ   ____________________   В.В.Литвин.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії напряму „Філологія”.

Протокол №          від  “____ ”  _____________ 2016 р.


1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

1.1.Мета викладання дисципліни

Мета дисципліни – вивчення основних понять математичної лінгвістики, її задач і методів. Викладаються два найважливіші напрямки математичної лінгвістики – квантитативна лінгвістика та комбінаторна лінгвістика. У квантитативній лінгвістиці розглядаються виміри смислової інформації слів та надлишковості тексту, описи функцій розподілу в тексті складів, слів, словосполучень і граматичних класів, побудови статистичних моделей тексту та імовірнісних характеристик норм мови. У комбінаторній лінгвістиці розглядається теорія формальних породжувальних граматик Н.Хомського.

1.2.Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

 • означення та методи визначення смислової інформації слів та надлишковості тексту;
 • означення та методику побудови функцій розподілу в тексті складів, слів, словосполучень і граматичних класів;
 • методи побудови статистичних моделей тексту та імовірнісних характеристик норм мови;
 • означення породжувальних граматик та їх класифікацію за Н.Хомським;
 • алгоритмічні аспекти теорії породжувальних граматик;

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • визначати смислову інформацію слів та надлишковість тексту;
 • будувати функції розподілу в тексті складів, слів, словосполучень і граматичних класів;
 • визначати імовірнісні характеристики норм мови;
 • визначати тип породжувальних граматик за Н.Хомським;
 • здійснювати виведення в граматиці;
 • давати лінгвістичну інтерпретацію основних теоретичних понять курсу.

Дисципліна є базовою дисципліною профілізації за фахом „Прикладна лінгвістика”, і забезпечує підготовку студентів з основних розділів квантитативної та комбінаторної лінгвістики. Вивчається побудова статистичних моделей тексту та імовірнісних характеристик норм мови, розглядається теорія формальних породжувальних граматик Н.Хомського та її застосування.

1.3. Перелік дисциплін, знання, яких необхідно студенту для вивчення курсу

№ п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

„Математичний аналіз”

Інтегрування та диференціювання, знаходження екстремумів функцій однієї та багатьох змінних

2

„Теорія ймовірності та математична статистика”

Статистичне оцінювання значень параметрів випадкових розподілів, центральна гранична теорема, прийняття статистичних гіпотез

3

„Основи дискретної математики”

Теорія графів

2. Зміст дисципліни

2.1. Лекції – денна форма 16 год., заочна форма-4 год.

Найменування розділів, тем

К-ть годин

денна форма

К-ть годин

заочна форма

1.

Предмет математичної лінгвістики. Передумови виникненення, історія розвитку та предмет математичної лінгвістики. Використання методів математичної лінгвістики.

2

2

2.

Квантитативна лінгвістика. Комбінаторика. Ймовірність та інформація лінгвістичних подій. Множина лінгвістичних об’єктів. Лінгвістична подія. Ймовірність елементарної лінгвістичної події. Ймовірності складних лінгвістичних подій. Інформаційні виміри в тексті.

2

3.

Імовірнісне моделювання породження тексту та його складових одиниць. Теорія інформації для дослідження лінгвістичних подій. Повторення незалежних випробувань у тексті. Випадкова лінгвістична величина, її характеристики і функції розподілу. Закони розподілу, які моделюють утворення мовних одиниць тексту. Поняття про застосування закону великих чисел у лінгвістиці.

2

4.

Первинне статистичне опрацювання тексту. Статистична сукупність лінгвістичних об’єктів та її організація. Варіаційні ряди лінгвістичних ознак. Дослідження лінгвістичних варіаційних рядів за допомогою емпіричних моментів.

2

5.

Статистичні моделі тексту та імовірнісні характеристики норми мови. Точечна оцінка параметрів генеральної лінгвістичної сукупності. Оцінка математичного сподівання за допомогою довірчого інтервалу та статистична параметризація стилів. Довірчі інтервали для ймовірності якісної лінгвістичної ознаки.

2

2

6.

Комбінаторна лінгвістика. Породжувальні граматики. Основні означення, класифікація за Н. Хомським. Дерева виведення. Граматичний аналіз.

2

7.

Скінченні автомати. Означення скінченного автомата (детермінованого і недетермінованого). Способи задання скінченних автоматів. Застосування скінченних автоматів для пошуку у тексті.

2

8.

Розпізнавання мов. Мережі Петрі. Регулярні множини. Теорема Кліні. Регулярні множини і регулярні граматики. Лема про накачування для регулярних мов. Лема про накачування для контекстно вільних мов. Поняття про застосування контекстно вільних мов.

2

Всього

16

4

2.2 Лабораторні заняття – денна форма 16 год., заочна форма-6 год.

Зміст занять

К-ть годин

денна форма

К-ть годин

заочна форма

1.

Комбінаторика.

2

2

2.

Первинна статистична обробка тексту. Статистична сукупність лінгвістичних об’єктів та її організація.

2

3.

Імовірнісне моделювання породження тексту та його складових одиниць. Закони розподілу, які моделюють утворення мовних одиниць тексту.

2

4.

Теорія інформації.

2

2

5

Статистична лінгвістика. Лінґвометрія. Стилеметріяю Глоттохронологія

2

6.

Формальні мови та граматики. Скінченні автомати (детерміновані і недетерміновані). Означення, способи завдання. Застосування скінченних автоматів для пошуку в тексті.

2

7.

Мережі Петрі

2

2

8.

Криптолінгвістика

2

Всього

16

6

2.3. Самостійна робота – денна форма 28 год., заочна форма-50 год.

№ п/п

Зміст роботи.

К-ть годин

денна форма

К-ть годин

заочна форма

1.

Підготовка до лабораторних занять

14

25

2.

Підготовка до контрольних заходів

14

25

2.4. Проведення контролів і семестрових екзаменів

Розподіл балів

Форма навчання

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Конт­рольний захід (КЗ)

Загальна оцінка (ПК+КЗ)

Лабора­торні заняття

РГР

КР

Разом балів (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

Денна форма

40

40

60

100

Заочна форма

40

40

60

100

 

 

3. Навчально – методичні матеріали

 

3.1 Література з теоретичного курсу

 1. Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. Математична лінгвістика – Львів.: "Новий світ 2000", 2012. – 359 с.
 2. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. – Львів.: Видавництво Видавництво "Магнолія-2006", 2011. – 432 с.

3.2.  Література до лабораторних занять

 1. Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. Математична лінгвістика – Львів.: "Новий світ 2000", 2012. – 359 с.
 2. 2.Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. – Львів.: Видавництво "Магнолія-2006", 2011. – 432 с.

 

 1. 3.3.  Додаткова литература
 2. М.Гросс, А.Лантен. Теория формальных грамматик. Мир, 1971.
 3. О.П.Кузнецов, Г.М.Адельсон-Вельский. Дискретная математика для инженера. Энергоатомиздат, 1988. Гл. 7, 8.
 4. Д.Кук, Г.Бейз. Компьютерная математика. Наука, 1990. Гл. 8, 9.
 5. А.В.Катренко. Проблема лексичної інтерпретації при опрацюванні природномовних текстів. // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. 2002, № 464. С. 132 – 138.
 6. Ю.М.Щербина. Предмет математичної лінгвістики. // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. 2002, № 464. С. 340 – 349.
 7. B.H.Partee. Integrating Lexical and Compositional Semantic. LectureIntroductiontoFormalSemanticsand

4.   Узгодження з іншими дисциплінами

№п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження.

Прізвище викладача

Підпис, дата.

1.

     

2.

     

3.

     

5. Доповнення та зміни в робочій навчальній програмі

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)