Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СК3 «Крос-платформенне програмування та хмарні сервіси»

/код і назва навчальної дисципліни/

___________________Другий (магістерський)________________________

/рівень вищої освіти/

галузь знань ________________12 Інформаційні технології____________________

/шифр і назва/

спеціальність _______________124 Системний аналіз _­­_______________________

/шифр і назва /

спеціалізація________________Системи і методи прийняття рішень __________

/шифр і назва /

вид дисципліни___________________обов’язкова_______________________________

(обов’язкова / за вибором)

мова викладання______________________українська____________________________

Львів – 2016 рік   

Робоча програма з навчальної дисципліни_«Крос-платформенне програмування та хмарні сервіси»_для студентівІнституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій

/назва інституту/

Розробники:

Доцент,_к.ф.-м.н., доцент_______      _______________________    /__ Р.В. Юринець___/

   /посада, науковий ступінь та вчене звання/                           /підпис/                             /ініціали та прізвище/ 

______________________________________      __________________    /__________________/          

   /посада, науковий ступінь та вчене звання/                           /підпис/                             /ініціали та прізвище/ 

Робоча програма  розглянута та схвалена на засіданні кафедри ІСМ

Протокол від  «____»________________20___ року  № _____

Завідувач кафедри ІСМ     ___________________ /___В.В.Литвин________/

                                                                     /підпис/                                 /ініціали та прізвище /

Робоча програма розглянута та схвалена НМК спеціальності 124 "Системний аналіз"

                                                                                                                                                     

Протокол від  «____»________________20__ року  № _____

Секретар НМК     ___________________ /_____________________/

                                            /підпис/                        /ініціали та прізвище /


1. Структура навчальної дисципліни

Найменування показників Всього годин
Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

 Кількість кредитів/год. 5/150  
 Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 48  
 • лекційні заняття, год.
16  
 • семінарські заняття, год.
 
 • практичні  заняття, год.
 
 • лабораторні заняття, год.
32  
 Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 102  
 • контрольні роботи, к-сть/год.
 
 • розрахункові (розрахунково-графічні) роботи, к-сть/год.
1  
 • індивідуальне науково-дослідне завдання, к-сть/год.
 
 • підготовка до навчальних занять та контрольних заходів, год.
102  
Екзамен +  
Залік  

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі:

 • денної форми навчання –    _32%_______;
 • заочної форми навчання – _____________  


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Хмарні технології» є сформувати у студентів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань про технології хмарних обчислень, консолідації та віртуалізації, застосовуваними в хмарних обчисленнях, умінь і навичок практичної реалізації хмарних технологій у сучасному виробництві. Ознайомити студентів із основними поняттями та термінологією хмарних обчислень, із областями їх застосування у бізнес-діяльності. Вивчити доцільність перенесення наявних застосунків у хмарне середовище, оцінити ефективність застосування та довгострокові перспективи. Розглянути питання безпеки, розгортання, резервного копіювання в контексті хмарної інфраструктури. Сформувати у студентів уміння системного адміністрування для розробки і супроводу хмарних застосунків. Підготовка випускників до самонавчання і безперервного професійного самовдосконалення.

2.2. Завдання навчальної дисципліни

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

 1. Здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування інформаційних систем будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування об'єктами різної фізичної природи.
 2. Здатність аналізувати та оцінювати коло завдань, які сприяють подальшому розвитку ефективного використання інформаційних ресурсів систем прийняття рішень.
 3. Здатність проводити оцінку наявних технологій та на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій.
 4. Здатність вміти визначати тип інтеграції даних, необхідний для тої чи іншої задачі.
 5. Здатність формулювати функціональні вимоги до інформаційних систем, розробляти технічні завдання, функціональні специфікації для розподіленої СУБД, роботи в розподіленому середовищі, опрацювання XML-даних.
 6. Здатність проектувати та використовувати наявні засоби інтеграції даних, опрацьовувати дані, що зберігаються у різних системах.
 7. Здатність організовувати, конфігурувати та розробляти Web-системи, використовуючи принципи розподілених систем, гіпертекстових систем, відповідні технічні та програмні засоби.
 8. Здатність будувати моделі інформаційних потоків, проектувати сховища і простори даних, бази знань, використовуючи діаграмну техніку і стандарти розроблення інформаційних систем.
 9. Здатність володіти достатніми науковими навичками, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

загальних:

 1. уміння спілкуватися другою мовою;
 2. здатність навчатися;
 3. уміння спілкуватися усно та в письмовій формі українською мовою;
 4. здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;
 5. уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати задачі;
 6. уміння приймати обґрунтовані рішення;
 7. уміння проводити дослідження на відповідному рівні;
 8. уміння працювати в команді;
 9. уміння думати абстрактно, аналізувати та синтезувати;
 10. уміння розробляти та керувати проектами;
 11. уміння працювати самостійно.

фахових:

 1. здатність гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій:
 2. здатність аналізувати та формулювати висновки для різних типів складних управлінських задач у різних галузях народного господарства.
 3. здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в області системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями і відповідні методи для їхнього розв’язування.
 4. здатність сприймати ново здобуті знання в області системного аналізу та прийняття рішень та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області системного аналізу та прийняття рішень, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації.
 5. здатність вивчати та критично оцінювати нові методології проведення системного аналізу та застосування інженерії даних і знань, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літературних джерелах.

Результати  навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:

 1. Володіння поглибленими професійно-профільними знання і практичними навичками для оптимізації проектування інформаційних систем будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування об'єктами різної фізичної природи.
 2. Отримання знань для здатності проводити оцінку наявних технологій та на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій.
 3. Отримання знань і навиків формулювати функціональні вимоги до інформаційних систем, розробляти технічні завдання, функціональні специфікації для розподіленої СУБД, роботи в розподіленому середовищі, опрацювання XML-даних.
 4. Знання та навики проектувати та використовувати наявні засоби інтеграції даних, опрацьовувати дані, що зберігаються у різних системах.
 5. Знання та навики організовувати, конфігурувати та розробляти Web-системи, використовуючи принципи розподілених систем, гіпертекстових систем, відповідні технічні та програмні засоби.
 6. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).
 7. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
 8. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення.
 9. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
 10. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

2.3. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін

№ з/п

Попередні

навчальні дисципліни

Супутні і наступні

навчальні дисципліни

1. Організація баз даних та знань  
2 Операційні системи комп'ютерних мереж  
3 Організація сховищ та просторів даних  
4 Комп’ютерні мережі  

3. Анотація навчальної дисципліни

Знання отримані в процесі вивчення даної дисципліни базуються на принципах використання хмарних технологій. Здійснюється забезпечення професійної освіти, що сприяє соціальній, академічній мобільності, затребуваності на ринку праці, успішній кар'єрі, співпраці в командах регіональних структур в області використання сучасних інформаційних технологій.

4. Опис навчальної дисципліни

4.1. Лекційні заняття

№ з/п Назви тем Кількість годин
ДФН ЗФН
1. Основні поняття та класифікація систем хмарних обчислень 2  
2. Основи крос-платформного програмування 2  
3. Принципи побудови продуктивних обчислювальних кластерів в хмарних системах. 2  
4. Основні сценарії застосування технологій хмарних обчислень. 2  
5. Хмарна платформа MicrosoftAzure. 2  
6. Інфраструктура AmazonWebServices. 2  
7. Загальний огляд сучасних платформ хмарних обчислень. 2  
8. Розробка програмного забезпечення для хмарних обчислень. 2  
Усього годин 16  

4.2. Лабораторні заняття

№ з/п Назви тем Кількість годин
ДФН ЗФН
1. Основи хмарних сервісів. 2  
2. Хмарні сервіси зберігання 4  
3. Основи роботи з Wuala 4  
4. Хмарна платформа Microsoft Azure. Базовий сервіс платформи - Azure Web Sites. Робота із віртуальними машинами. 4  
5. Використання сервісів в Windows Azure і управління ними 4  
6. Розробка, публікування і використання простого хмарного застосунку для Windows Azure 6  
7. Використання Windows Azure для мобільних пристроїв 4  
8. Особливості проведення наукових досліджень із застосуванням хмарних технологій. Особливості розгортання кластерного рішення для виконання продуктивних обчислень. Машинне навчання як сервіс у хмарі Microsoft Azure. 4  
Усього годин 32  

4.3. Самостійна робота

з/п

Найменування робіт Кількість годин
ДФН ЗФН
1. Опрацювання конспекту лекцій 40  
2. Підготовка лабораторних робіт 40  
3. Підготовка до контрольних заходів 22  
Усього годин 102  

5. Методи діагностики знань

Діагностика знань відбувається шляхом оцінювання виконаних лабораторних робіт та екзамену (письмової компоненти) у формі тестових запитань трьох рівнів складності.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)