Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

МАСИВИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 10

з дисципліни ”Алгоритмізація та програмування”

для студентів спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки”

 

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №__ від _____.2018 р.

Львів-2018

 

Масиви: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 10 / Укл.: В.А. Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2018. – 36 с.

Укладачі                     Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                         

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., д.т.н., професор

Рецензенти     Верес О.М., к.т.н., доцент

                          Берко А.Ю., д.т.н., професор

                          Ришковець Ю.В., к.т.н., старший викладач

 

Мета роботи: ознайомитись із поняттям масиви на мовi Сі.

1.       Теоретичні відомості

1.1.          Поняття масиву

Масив – це впорядкована сукупність однотипних елементів. Масиви часто використовуються для зберігання та опрацювання однорідної інформації, наприклад, таблиць, векторів, матриць, коефіцієнтів рівнянь тощо. Кожний елемент масива можна однозначно визначити за ім’ям масива та індексом(-ми). Ім’я масива (ідентифікатор) утворюють за тими ж правилами, що й ідентифікатори змінних, а індексами можуть бути лише змінні, константи чи вирази цілого типу. Індекси визначають місцезнаходження елемента в масиві.

Вимірність масива визначається кількістю його індексів. Наприклад, елементи одновимірного масива (вектора) мають один індекс; двовимірного масива (матриці, таблиці) – два індекси: перший – номер рядка, а другий – номер стовпчика. Кількість індексів у масивах необмежена, тому можна створювати масиви різної вимірності. Нумерація елементів у масиві починається з 0. Якщо масив містить N елементів, то це означає, що він містить елементи з індексами (порядковими номерами) 0, 1, 2, …, N-1. Елемента з номером N у масиві немає.

Основними відмінностями масива від звичайних змінних є:

  • спільне ім’я для всіх значень;
  • доступ до певного значення за його індексом;
  • можливість опрацювання значень у циклі.

Кожен iндекс масиву повинен записуватися в окремих квадратних дужках [ ]. Кiлькiсть iндексiв масиву необмежена.

1.2.          Одновимірні масиви

1.2.1.     Оголошення одновимірних масивів

Одновимірний масив оголошується так:

<тип_даних> <ім’я_масива> [<розмір>];

де тип_даних – тип даних елементів масива, при цьому елементами масива не можуть бути функції та елементи типу void; розмір – кількість елементів масива.

На відміну від інших мов, у мові С не перевіряється вихід за межі масива, тому, щоб уникнути помилок, слід уважно вказувати розмірність масивів. Значення розміру масива при його оголошенні не вказують у таких випадках:

  • коли при оголошенні масив ініціалізовується;
  • коли масив оголошений як формальний параметр функції;
  • коли масив оголошений як посилання на масив, явно визначений в іншому модулі.

Для доступу до елементів одновимірного масива використовують одну з таких форм доступу:

  • індексну: <ім’я_масива> [<індекс>]
  • адресну (вказівникову): *(<ім’я_масива> + <індекс>)

Переважно використовується індексна форма доступу, оскільки вона більш зручна для людського сприйняття.

Оскільки в мовах С/С++ нумерація індексів починається з нуля, то значення індексів мають знаходитися в діапазоні від нуля до величини, на одиницю меншу ніж розмір масива.

Приклад 10.1. Оголошення одновимірних масивів:

int a[12];     // масив 12-ти цілих чисел: a[0], a[1],..., a[11]

double v[15];  /* масив 15-ти дійсних чисел з подвійною точністю:

                  v[0], v[1],..., v[14] */

char N[20];    // масив 20-ти символів: N[0], N[1],..., N[19]

Масиви, як і змінні, можна ініціалізовувати при оголошенні. Якщо реальна кількість ініціалізованих значень є меншою за розмір числового масива, то всі неініціалізовані елементи автоматично отримують значення 0.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)