Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка
 

СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 1

з дисципліни ”Алгоритмізація та програмування”

для студентів спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки”

 

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №__ від _____.2018 р.

Львів-2018

 

Системи числення: Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 / Укл.: В.А. Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2018. – 16 с.

Укладачі                     Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                         

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., д.т.н., професор

Рецензенти     Верес О.М., к.т.н., доцент

                          Берко А.Ю., д.т.н., професор

                          Ришковець Ю.В., к.т.н., старший викладач

 

Мета роботи: ознайомитись із системами числення.

1.       Теоретичні відомості

1.1.      Системи числення

Для автоматизації роботи з даними, що відносяться до різних типів, важливо уніфікувати їх форму подання. Для цього, як правило, використовується прийом кодування, тобто подання даних одного типу через дані іншого типу. Звичайні людські мови можна розглядати як системи кодування ідей та понять для вираження думок за допомогою мовлення. Іншим прикладом загальновживаних систем кодування може бути азбука як система кодування компонентів мови за допомогою графічних символів. Універсальні засоби кодування успішно втілюються в різноманітних галузях техніки, науки та культури – математичні вирази, телеграфна азбука, морська азбука, азбука для сліпих тощо. Своя система кодування існує й в інформатиці. Слід зауважити, що вся інформація, що зберігається та опрацьовується засобами обчислювальної техніки, незалежно від її типу (числа, текст, графіка, звук, відео), подана у двійковому коді. Розглянемо детальніше різні системи числення, які застосовуються в обчислювальній техніці.

В основі десяткової системи числення лежить число 10, а алфавіт цієї системи складається з десяти символів: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Крім десяткової, люди часто використовують й інші системи числення. Наприклад, шістдесяткова систему, яка збереглася ще з часів давнього Вавилону: 1 хвилина = 60 секунд, 1 година = 60 хвилин, 1 градус = 60 мінут (хвилин), а також дванадцяткова система, наприклад, 1 фут = 12 дюймів, 1 шилінг = 12 пенсів; усім знайоме поняття “дюжина”. Крім того, існують змішані системи числення. Наприклад, доба = 24 години, 1 година = 60 хвилин тощо.

1.1.1.     Позиційні системи числення

Система числення – це спосіб подання довільного числа за допомогою алфавіту символів, які називають цифрами. Є різні системи числення. Від їх особливостей залежить наочність відображення чисел та складність виконання операцій над числами. Прикладом системи числення з дуже складним способом запису чисел і громіздкими правилами виконання арифметичних операцій є римська система числення. Якщо в послідовності цифр, які зображають число, враховується позиція цифри, то систему числення називають позиційною. Такі системи числення характеризуються наочністю відображення чисел та простим виконанням арифметичних операцій [23].

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)