Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

МНОЖИНИ. ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи № 1

з дисципліни ”Дискретна математика”

для студентів спеціальностей

122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”,

124 “Системний аналіз”

та 126 “Інформаційні системи та технології”

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

інформаційних систем та мереж

Протокол № 15 від 21.05.2018 р.

Львів – 2018

Дискретна математика: метод. вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 з дисципліни ”Дискретна математика” для студентів спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 124 ”Системний аналіз” та 126 “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад.: О.В. Лозинська, В.А. Висоцька, В.В. Савчук. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2018. – 19 с.

 

Укладачі             Лозинська О.В., асистент, к.т.н.,

Висоцька В.А., доцент, к.т.н.,

Савчук В.В., асистент, к.т.н.

 

 

Відповідальний за випуск    Литвин В.В., д-р. техн. наук, проф.

Рецензенти Пукач П.Я., д.т.н., проф.       

                      Берко А.Ю., д.т.н., проф.                          

 

Метою виконання лабораторних робіт є здобуття студентами практичних навичок застосування класичних алгоритмів дискретної математики та сучасних алгоритмів штучного інтелекту, що використовуються при побудові комп’ютерних програм.

У результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні:

 • знати основи математичної логіки і теорії множин, елементи комбінаторного аналізу, основи теорії відношень, основи теорії графів та дерев, основи теорії кодування, булеві функції, мови, граматики та автомати, основи теорії алгоритмів, основи теорії кодування.
 • уміти застосовувати відомі методи та алгоритми дискретної математики для дослідження предметної області та побудови математичного опису прикладних проблем.

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Для виконання лабораторних робіт потрібно:

 • використовувати літературні джерела, конспект лекцій, методичні розробки з дисципліни, засвоїти теоретичний матеріал, пов’язаний з тематикою лабораторної роботи;
 • відповісти керівнику лабораторних занять на поставлені питання за темою лабораторної роботи;
 • отримати набір індивідуальних завдань відповідно до свого порядкового номеру у списку групи (у разі вичерпання завдань нумерація продовжується від їх початку);
 • оформити звіт про виконання лабораторної роботи у вигляді завдань та розв’язку до них;
 • захистити звіт про виконання лабораторної роботи.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Звіт про виконання лабораторної роботи акуратно оформляється на зшитих аркушах паперу форматом А4 та скріпляються скріпкою. Після завершення семестру звіти здаються для зберігання на кафедру.

Кожен звіт повинен мати такі розділи:

 • титульна сторінка з назвою кафедри, номером та назвою роботи, назвою дисципліни, прізвищами студента і викладача (зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку А);
 • мета виконання лабораторної роботи;
 • відповіді на контрольні питання;
 • порядок виконання лабораторної роботи;
 • індивідуальні завдання та розв’язки до них (якщо вказано реалізувати завдання у вигляді комп’ютерної програми, то навести текст програми та результати її виконання );
 • висновки. Вказується які знання та навички отримані під час виконання лабораторної роботи

Звіт про виконання лабораторної роботи необхідно захистити у строго визначені терміни. Звіт повинен бути написаний українською мовою, акуратно та грамотно, з дотриманням правил оформленням ділової документації.


Лабораторна робота № 1

МНОЖИНИ. ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ

Мета роботи: Вивчення множин, операцій над множинами, комп’ютерного подання множин.

Вступ

Для наших цілей достатньо буде викладення основ так званої інтуїтивної або наївної теорії множин, яка в головних своїх положеннях зберігає ідеї та результати засновника теорії Г. Кантора.

В інтуїтивній теорії множин поняття «множина» належить до первинних невизначальних понять, тобто воно не може бути означено через інші більш прості терміни або об’єкти, а пояснюється на прикладах, апелюючи до нашої уяви та інтуїції. Такими поняттями в математиці є також поняття «число», «пряма», «точка», «площина» тощо.

Прикладами множин можуть служити: множина десяткових цифр, множина літер українського алфавіту, множина мешканців Києва, множина парних чисел, множина розв’язків деякого рівняння та ін.

 

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)