Рейтинг користувача: 3 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ЛОГІКА ВИСЛОВЛЮВАНЬ ТА ЛОГІКА ПЕРШОГО СТУПЕНЯ

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи № 2

з дисципліни ”Дискретна математика”

для студентів спеціальностей

122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”,

124 “Системний аналіз”

та 126 “Інформаційні системи та технології”

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Затверджено

на засіданні кафедри

інформаційних систем та мереж

Протокол № 15 від 21.05.2018 р.

Львів – 2018

Дискретна математика: метод. вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 з дисципліни ”Дискретна математика” для студентів спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 124 ”Системний аналіз” та 126 “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад.: О.В. Лозинська, В.А. Висоцька, В.В. Савчук. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2018. – 20 с.

 

Укладачі             Лозинська О.В., асистент, к.т.н.,

Висоцька В.А., доцент, к.т.н.,

Савчук В.В., асистент, к.т.н.

 

 

Відповідальний за випуск    Литвин В.В., д-р. техн. наук, проф.

Рецензенти Пукач П.Я., д.т.н., проф.       

                      Берко А.Ю., д.т.н., проф.                          

 

Метою виконання лабораторних робіт є здобуття студентами практичних навичок застосування класичних алгоритмів дискретної математики та сучасних алгоритмів штучного інтелекту, що використовуються при побудові комп’ютерних програм.

У результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні:

 • знати основи математичної логіки і теорії множин, елементи комбінаторного аналізу, основи теорії відношень, основи теорії графів та дерев, основи теорії кодування, булеві функції, мови, граматики та автомати, основи теорії алгоритмів, основи теорії кодування.
 • уміти застосовувати відомі методи та алгоритми дискретної математики для дослідження предметної області та побудови математичного опису прикладних проблем.

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Для виконання лабораторних робіт потрібно:

 • використовувати літературні джерела, конспект лекцій, методичні розробки з дисципліни, засвоїти теоретичний матеріал, пов’язаний з тематикою лабораторної роботи;
 • відповісти керівнику лабораторних занять на поставлені питання за темою лабораторної роботи;
 • отримати набір індивідуальних завдань відповідно до свого порядкового номеру у списку групи (у разі вичерпання завдань нумерація продовжується від їх початку);
 • оформити звіт про виконання лабораторної роботи у вигляді завдань та розв’язку до них;
 • захистити звіт про виконання лабораторної роботи.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Звіт про виконання лабораторної роботи акуратно оформляється на зшитих аркушах паперу форматом А4 та скріпляються скріпкою. Після завершення семестру звіти здаються для зберігання на кафедру.

Кожен звіт повинен мати такі розділи:

 • титульна сторінка з назвою кафедри, номером та назвою роботи, назвою дисципліни, прізвищами студента і викладача (зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку А);
 • мета виконання лабораторної роботи;
 • відповіді на контрольні питання;
 • порядок виконання лабораторної роботи;
 • індивідуальні завдання та розв’язки до них (якщо вказано реалізувати завдання у вигляді комп’ютерної програми, то навести текст програми та результати її виконання );
 • висновки. Вказується які знання та навички отримані під час виконання лабораторної роботи

Звіт про виконання лабораторної роботи необхідно захистити у строго визначені терміни. Звіт повинен бути написаний українською мовою, акуратно та грамотно, з дотриманням правил оформленням ділової документації.


Лабораторна робота № 2

ЛОГІКА ВИСЛОВЛЮВАНЬ ТА ЛОГІКА ПЕРШОГО СТУПЕНЯ

Мета роботи: Вивчення законів логіки висловлювань, побудови нормальних форм логіки висловлювань, законів логіки першого ступеня, побудови випередженої нормальної форми та застосування правил виведення в логіці висловлювань.

Логіка – це наука про міркування, яка дає змогу визначити істинність або хибність математичного твердження, виходячи з первинних припущень, які називають аксіомами. Логіка висловлювань, як логічна теорія, описує дійсність, стверджуючи чи заперечуючи щось. У природній мові таким висловлюванням відповідають розповідні речення. Логіку також застосовують в інформатиці для побудови комп’ютерних програм і доведення їх коректності. Поняття, методи й засоби логіки покладено в основу сучасних інформаційних технологій. Основними об’єктами алгебри логіки є елементарні висловлювання – висловлювання, про які однозначно можна сказати, що вони істинні або хибні.

Висловлюванням називають розповідне речення, про яке можна сказати, що воно або істинне, або фальшиве, але не одне й інше разом.  Значення «істина» або «фальш», які надані деякому висловлюванню, називають значенням істинності цього висловлювання. Значення «істина» позначають літерою Т (від англійського truth), а «фальш» - літерою F (від false). Для позначення висловлювань використовують малі латинські букви як з індексами, так і без них. Символи, що використовують для позначення висловлювань, називають атомарними формулами, або атомами.

Багато речень утворюють об’єднанням одного або декількох висловлювань. Отримане висловлювання називають складним висловлюванням. Його утворюють із наявних висловлювань застосуванням логічних зв’язок.

Приклад 1. 1. Сніг білий і небо теж біле.

 1. Якщо хороша погода, то ми їдемо відпочивати.

У наведених прикладах логічні зв’язки - це «і» та «якщо..., то».

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)