Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Розділ 1. Контент як об’єкт електронної комерції

  1.  3.1. Схеми моделювання систем електронної контент-комерції

Об'єктом моделювання є контент. Контент – множина інформаційних ресурсів та інформаційних продуктів, збережених в середовищі комп’ютерної інформаційної системи і доступних для застосування користувачам цієї системи. Різновид контенту – інформаційний товар, інформаційний вміст Web-сайту, Інтернет-видавництва, маркетингових досліджень, консалтингових послуг, який є об’єктом бізнес-процесів систем електронної контент-комерції. Контент – структурована множина, логічно завершена інформація, яка є об’єктом взаємовідносин між суб’єктом-користувачем системи електронної контент-комерції та самою системою електронної контент-комерції. Контент – набір інформації, об’єкт системи електронної контент-комерції, який неподільний в часі, є основним чинником функціонування системи електронної контент-комерції та існує лише в електронному вигляді. Множина контенту формує область діяльності, функціонування та призначення системи електронної контент-комерції. Фахівці із проектування й експлуатації складних систем електронної контент-комерції мають справу із підсистемами керування різних рівнів, що мають загальну властивість — прагнення досягти деякої мети (продаж контенту кінцевому користувачу). Цю особливість врахуємо в наступних визначеннях системи електронної контент-комерції. Система електронної контент-комерції  — цілеспрямована множина взаємозалежних елементів будь-якої природи, серед яких обов’язкова наявність множини контенту визначеного характеру (статті, програмне забезпечення, книги тощо). Зовнішнє середовище  –  множина наявних поза системою електронної контент-комерції елементів будь-якої природи та контенту, що впливають на систему або перебувають під її впливом.

Найбільші ускладнення й найсерйозніші помилки при моделюванні виникають при переході від сенсового до формального опису об'єктів дослідження, що пояснюється участю в цьому творчому процесі колективів різних спеціальностей: фахівців в області систем електронної контент-комерції, які треба моделювати (замовників), і фахівців в області програмного моделювання (виконавців). Ефективним засобом для знаходження взаєморозуміння між цими групами фахівців є мова математичних схем, що дозволяє порушити питання про адекватність переходу від сенсового опису системи до її математичної схеми, а лише потім вирішувати питання про конкретний метод одержання результатів з використанням комп’ютера: аналітичний або імітаційний, а можливо, і комбінований, тобто аналітико-імітаційний. Щодо конкретного об'єкту моделювання, тобто складної системи електронної контент-комерції, розроблювачеві моделі мають допомогти конкретні математичні схеми, які вже пройшли апробацію для такого класу систем, що показали свою ефективність у прикладних дослідженнях на комп’ютерах і отримали назву типових математичних схем.

3.1.1. Основні підходи до побудови моделей систем електронної контент-комерції

Вихідною інформацією при побудові математичних моделей процесів функціонування систем електронної контент-комерції служать дані про призначення й умови роботи досліджуваної (проектованої) системи . Ця інформація визначає основну мету моделювання системи  і дозволяє сформулювати вимоги до розроблюваної математичної моделі . Рівень абстрагування залежить від кола тих питань, на які дослідник системи електронної контент-комерції хоче одержати відповідь за допомогою моделі, і в якому ступені визначає вибір математичної схеми [2, 51, 104, 149, 159, 182]. Введення поняття «математична схема» дозволяє розглядати математику не як метод розрахунку, а як метод мислення, як засіб формулювання понять, що є найважливішим при переході від словесного опису системи до формального подання процесу її функціонування у вигляді деякої математичної моделі (аналітичної або імітаційної). При користуванні математичною схемою дослідника системи , у першу чергу, має цікавити питання про адекватність відображення у вигляді конкретних схем реальних процесів у досліджуваній системі, а не можливість одержання відповіді (результату) на конкретне питання дослідження. Наприклад, подання процесу функціонування інформаційно-обчислювальної системи колективного користування Інтернет-газети у вигляді мережі схем масового обслуговування дає можливість добре описати процеси, що відбуваються в системі, але при складних законах розподілу вхідних потоків і потоків обслуговування не дає можливості одержати результати в явному вигляді [104, 132, 154, 159-164].Математичну схему визначимо як ланку при переході від сенсового до формального опису процесу функціонування системи із врахуванням впливу зовнішнього середовища, тобто має місце ланцюжок «описова модельматематична схемаматематична [аналітична або (і) імітаційна] модель». Кожна конкретна система електронної контент-комерції  характеризується набором властивостей, під якими розуміються величини, що відбивають поведінку модельованого об'єкту (реальної системи), і які враховують умови її функціонування у взаємодії із зовнішнім середовищем (системою) . При побудові математичної моделі системи електронної контент-комерції необхідно вирішити питання про її повноту. Повнота моделі регулюється, в основному, вибором меж «система  — середовище ». Має бути вирішене завдання спрощення моделі, що допомагає виділити основні властивості системи електронної контент-комерції, відкинувши другорядні. Віднесення властивостей системи електронної контент-комерції до основних або другорядних істотно залежить від мети моделювання системи (наприклад, аналіз ймовірносно-тимчасових характеристик процесу функціонування системи, синтез структури системи й т.ін.). 

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)