Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

БАЗОВІ ОПЕРАЦІЇ НАД ДАНИМИ ТА ФУНКЦІЇ ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 3

з дисципліни ”Алгоритмізація та програмування”

для студентів спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки”

 

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №__ від _____.2018 р.

Львів-2018

 

Базові операції над даними та функції введення-виведення: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 / Укл.: В.А. Висоцька. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2018. – 38 с.

Укладачі                     Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                         

 

Відповідальний за випуск Литвин В.В., д.т.н., професор

Рецензенти     Верес О.М., к.т.н., доцент

                          Берко А.Ю., д.т.н., професор

                          Ришковець Ю.В., к.т.н., старший викладач

 

Мета роботи: ознайомитись із базовими операціями над даними та функціями введення-виведення на мовi Сі.

1.       Теоретичні відомості

1.1.          Операція присвоєння

Операція присвоєння позначається символом дорівнює (=) і має такий формат:

<ім’я_змінної> = <значення або константа або вираз>;

Вона використовується для присвоєння змінній певного значення, константи або виразу; при присвоєнні враховується відповідність типів виразу та змінної.

У мовах С/С++, крім простого присвоєння, існують складені операції присвоєння (табл. 3.1).

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)