Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

МОВИТА АВТОМАТИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 8

з дисципліни «Методи опрацювання природної мови»

для магістрів галузі знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

спеціалізації «Системи штучного інтелекту»

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем та мереж

Протокол №01 від25.08.2016 р.

Львів-2016


Мови та автомати: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 / Укл.: В.А. Висоцька, Т.В. Шестакевич. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2016. – 16 с.

Укладачі               Висоцька В.А., к.т.н., доцент

                                Шестакевич Т.В., асистент

 

 

Відповідальний за випуск      Литвин В.В., д.т.н., професор.

Рецензенти       Берко А.Ю., д.т.н., професор.

                                                   Чирун Л.В., к.т.н, доцент.

         


Мета роботи: Необхідно розглянути основні властивості автоматів  та принципи побудови мов. Показати зв’язок між граматиками і автоматами.

ВСТУП

Запровадження ЕОМ у сферу інтелектуальної діяльності людини покликало до життя нову комунікативну систему «людина – машина – людина», в межах якої функціонування природної мови відрізняється від функціонування її в безпосередньому людському спілкуванні. Дослідження й опис природної мови в нових комунікативних системах вимагає й нових методів та підходів. Для розв’язування поставлених проблем прикладна лінгвістика повинна, використовуючи власне лінгвістичні дані, звертатися до багатьох інших дисциплін – кібернетики, математики, психології, фізики, медицини. Цим вона сприяє розширенню контактів мовознавчої науки з іншими науками і збагаченню лінгвістики новими точними методами дослідження мови.

(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)